Ploty, záchody, umyvadla a zbytečné emoce

Návrh nové hygienické vyhlášky umožňuje školám pružněji reagovat na měnící se potřeby pro výuku.

V roce 2004 začala být připravovaná vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na vzdělávací zařízení, která mimo jiné vycházela z právních předpisů z roku 1966, zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Vyhláška dnes, kromě nezbytné plochy na jednoho žáka či objem metrů krychlových vzduchu, takzvané vzduchové kostky, stanoví například jakost vody k zalévání květin, teplotu vody, kterou mají být umývané nočníky, či jak vysoko nad podlahou mají být umyvadla pro děti – 43 centimetrů.

Ilustrace: Vojtěch Velický

Počátkem roku 2023 začala na nejvyšší úrovni diskuse o vytvoření udržitelné, zjednodušující ochrany zejména veřejného zdraví, z níž vzešel nový předpis pro podmínky a prostory vzdělávacích zařízení. Výsledkem je většinová shoda čtyř ministerstev, která vytvořila univerzální a flexibilní materiál po­užitelný pro školní a vzdělávací prostředí ve velkém městě i na vesnici, v nové i staré budově. Je také třeba připomenout, že nová vyhláška se bude vztahovat na nově projektovaná zařízení. Vyhláška odebírá státu direktivní a monopolní přístup a předává rozhodovací kompetence zřizovatelům. Reflektuje nové způsoby, možnosti a formy výuky. Je přátelská k životnímu prostředí a vyhovuje místním podmínkám a specifickému charakteru konkrétní výuky.

Vznikl unikátní právní předpis, který však získal hanlivý a negativní cejch, že stát nedostatečně chrání veřejné zdraví žáků a studentů. Zlí jazykové, možná jen kvůli nedostatečné znalosti, rozpoutali mediální hon, že stát vzdává ochranu dětí, údajně kvůli finanční úspoře či zájmům soukromých vzdělávacích institucí. A to není pravda. Navíc bylo v poslední době možné slyšet a číst spoustu mýtů, polopravd či přiohnutých faktů, z nichž uvedu čtyři nejohnutější.

Čtyři nejohnutější fakta

Návrh nové vyhlášky ruší ploty kolem mateřských školek. Přitom stát chtěl pouze zrušit povinnost, která je chaoticky stanovena dvěma právními předpisy. Obecný stavební předpis upravuje ochranu uvnitř vzdělávacích objektů. Snižuje se nepořádek v právních předpisech, nikoli ochrana veřejného zdraví.

Návrh nové vyhlášky ruší minimální počet toalet. Stát přitom pouze chce, aby vznikl dostatečný počet tříd, které pojmou bez stresu všechny žáky. Současná vyhláška č. 410/2005 Sb. ne­umožňuje v mnoha případech rozšíření současného počtu tříd. Zřizovatel, který by chtěl rozšířit školu třeba jen o jednoho žáka nad počet určený vyhláškou, musí rozšířit hygienická zařízení, což často stavebně a kapacitně není možné. V tomto případě tedy zřizovatel školu rozšířit nemůže a rodiče musejí hledat vzdělávací zařízení v okolních obcích a děti například dojíždět. Lze se až úsměvně domýšlet, že by si zřizovatel například vůči rodičům, personálu či městské radě dovolil vzdělávací instituci osadit nedostatečným či pouze jedním záchodem, jak zaznívá v mnoha neodborných kritických názorech.

Návrh nové vyhlášky ruší minimální plochy na žáka v pobytových místnostech (učebnách). Přitom stát jen chtěl, aby se každý žák či student mohl zúčastnit bezpečného vzdělávání a aby byl dostatečný počet tříd, který bude pružný na sílu ročníku (počet dětí v daném ročníku). A to vše za efektivní ochrany veřejného zdraví a bezpečných mikro­klimatických podmínek ve vnitřních pobytových místnostech. Těžký, vydýchaný vzduch ve třídách je známý. Mediálně jsou prezentovány i názory, že větrání ze strany pedagogických pracovníků je neekonomické, zejména v zimě, v topné sezoně. Vyhláška společně s dalšími právními předpisy stanovuje zřizovateli zajistit bezpečné ovzduší v pobytových místnostech. Nejde o zlovůli českého úřednického aparátu, ale o doporučení Světové zdravotnické organizace či Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Lze vzpomenout expertní výzvy k dostatečnému větrání v průběhu koronavirové epidemie, úřady pak vyzývaly k výměně vzduchu v učebnách. Negativně medializovaná vyhláška se stejně vyjadřuje k pobytovým místnostem vzdělávacích zařízení. Cílem je v nich kontinuálně monitorovat koncentraci oxidu uhličitého jako indikátoru nedostatku čerstvého vzduchu.

Návrh nové vyhlášky ruší povinná umyvadla ve třídách. Přitom stát pouze umožňuje, aby zřizovatel rozhodl, ve kterých místnostech umyvadla umístí, tedy, kde budou plnit svou funkci. Zde je praktická demonstrace nové filozofie vyhlášky: zařizovací předmět v ní není obligatorně umístěn, což zřizovateli nebrání ho umístit tam, kde si přeje.

Použitelný předpis

V návaznosti na přijetí nové evropské normy ČSN EN 17037 došlo k další úpravě ochrany veřejného zdraví, požadavků na kvalitu osvětlení pobytových prostor, včetně podmínek, za kterých lze použít sdružené osvětlení. Cílem je vytvořit bezpečné podmínky pro rozvoj zraku. Norma podporuje výstavbu zařízení s maximálním podílem přirozeného osvětlení. Současně myslí na objekty, které svou stavební konstrukcí požadavky nové technické normy nesplňují. Umožňuje sdružené osvětlení na základě výjimky od orgánu ochrany veřejného zdraví.

Navržené úpravy nové vyhlášky se budou týkat výhradně objektů, které se začnou projektovat po její účinnosti. Stávající objekty musejí dodržovat povinnosti uložené původní vyhláškou. Nová vyhláška se vztahuje na následující vzdělávací instituce: mateřské školy; základní a střední školy; konzervatoře; vyšší odborné školy; základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a stanovená školská zařízení (internáty, domovy dětí atp.); zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení sociálně výchovné činnosti; péči o děti do tří let (živnost); výuku, výchovu a mimoškolní vzdělávání dětí a mladistvých (živnost); a poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině nad 12 dětí (dětská skupina).

Právní předpis má být předvídatelný a udržitelný. Je navržen progresivní a pro praktický život použitelný předpis ukládající rozhodovací pravomoci zřizovateli vzdělávacího zařízení, který nejlépe zná charakter výuky a místní podmínky. Snižuje se administrativní zátěž pro krajské hygienické stanice, zřizovatele a provozovatele vzdělávacích zařízeních. Návrh nové vyhlášky zvyšuje ochranu veřejného zdraví a vychází ze zkušeností z epidemií respiračních onemocnění.

Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví

Přečtěte si také