Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi objednatelem a vydavatelem, jak jsou definováni níže, jehož předmětem je:
 2. a) předplatné a doručení periodického tisku – magazínu I v tištěné či elektronické podobě (dále také jako „magazín“ a „smlouva o předplatném magazínu“); a/nebo
 3. b) prodej a doručení knihy v tištěné či elektronické podobě vydané vydavatelem (dále také jako „kniha“ a „smlouva o prodeji knihy“) a/nebo
 4. c) zpřístupnění vybraného obsahu a služeb na internetových stránkách a v aplikacích provozovaných vydavatelem (dále také jako „placený obsah“ a „smlouva o placeném obsahu“).
 5. Objednatel je fyzickou či právnickou osobou, která uzavřela s vydavatelem smlouvu o předplatném magazínu a/nebo smlouvu o prodeji knihy a/nebo smlouvu o placeném obsahu (dále také jako „objednatel“). Objednatel, pokud je fyzickou osobou, nejednající v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání, je v postavení spotřebitele. V takovém případě se smluvní vztah řídí také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o ochraně spotřebitele“).
 6. Vydavatelem je obchodní společnost New Look Media s.r.o., IČO: 06162894, DIČ: CZ06162894, se sídlem: Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha (dále také jako „vydavatel“).

II. Uzavření smlouvy

 1. Smlouva o předplatném magazínu a/nebo smlouva o prodeji knihy a/nebo smlouva o placeném obsahu (dále společně také jako „smlouva“) je uzavřena dokončením a odesláním objednávky objednatelem prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách vydavatele a potvrzením objednávky vydavatelem na objednatelem uvedený kontaktní e-mail.
 2. Až do odeslání příslušného formuláře objednávky lze neomezeně měnit a opravovat zadané údaje. Po odeslání příslušného formuláře objednávky je objednatel povinen neprodleně oznámit vydavateli změny údajů v objednávce. Změny údajů v objednávce lze učinit na adrese: predplatne@tydenikeuro.cz. Neoznámí-li objednatel změny v objednávce vydavateli včas, nese plnou odpovědnost za veškerou škodu tímto způsobenou. Současně tímto ztrácí objednatel právo na reklamaci nedodání jím objednaného plnění. Změny v objednávce v případě smlouvy o předplatném magazínu a/nebo smlouvy o prodeji knihy lze učinit pouze do odeslání aktuálního čísla magazínu a/nebo knihy objednateli na uvedenou adresu nebo e-mail. V případě, že objednatel provede změnu objednávky po odeslání aktuálního čísla magazínu, budou tyto změny účinné pro odesílání dalších čísel magazínu. Změny v objednávce v případě smlouvy o placeném obsahu lze činit pouze do odeslání potvrzení vydavatele o akceptaci objednávky.
 3. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je uzavírána českém jazyce.
 4. Vydavatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „občanský zákoník“).
 5. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je archivována vydavatelem v elektronické podobě. Objednatel, který je spotřebitelem, je oprávněn do ní kdykoliv nahlédnout, pokud o to písemně požádá a prokáže svou totožnost.

III. Cena a způsob její úhrady

 1. Cena magazínu a/nebo knihy a/nebo placeného obsahu (dále také jen „cena“) je uvedena v objednacím formuláři dostupném na internetových stránkách vydavatele.
 2. Cenu se objednatel zavazuje uhradit bezhotovostním převodem na účet vydavatele vedený u Komerční banky, č. ú. 115-8684310267/0100 a je splatná do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud není sjednáno jinak.
 3. Za okamžik uhrazení ceny je považován okamžik připsání ceny na bankovní účet vydavatele. Připsání ceny na účet vydavatele bude objednateli potvrzeno e-mailovou zprávou.
 4. Cena je uvedena s DPH. Cena magazínu a/nebo knihy zahrnuje veškeré náklady na výrobu, poštovné, balné a náklady spojené s doručením magazínu v České republice. Cena nezahrnuje náklady na doručení magazínu a/nebo knihy v případě doručování na adresu ve Slovenské republice.
 5. V případě, že vznikne objednateli nárok na vrácení ceny či její poměrné části, bude tato částka vrácena v příslušné poměrné části na číslo účtu, ze kterého byla cena hrazena.
 6. Příslušný daňový doklad k úhradě ceny bude objednateli odeslán do 7 dnů ode dne obdržení objednávky vydavatelem. V případě automatického prodloužení smlouvy podle čl. VII. odst. 2 těchto obchodních podmínek bude daňový doklad k úhradě ceny objednateli odeslán nejpozději do 7 týdnů před začátkem dalšího smluvního období.

IV. Předplatné magazínu a jeho doručení

 1. Nezvolí-li objednatel jinak, počíná předplatné doručením nejbližšího vydaného čísla magazínu na adresu či e-mail zvolený objednatelem. Magazín bude doručen nejdříve 10 dnů po úhradě ceny podle čl. III. těchto obchodních podmínek. Objednávka starších čísel magazínu je možná vždy po individuální domluvě s vydavatelem na adrese: predplatne@tydenikeuro.cz.
 2. Magazín je doručován prostřednictvím vydavatelem zvoleného přepravce nebo elektronicky na objednatelem uvedený kontaktní e-mail.. Objednaný magazín se považuje za doručený jeho vložením do poštovní schránky či osobním odběrem osobou pověřenou objednatelem na adrese určené objednatelem nebo jeho odesláním z e-mailové adresy vydavatele. Magazín v tištěné podobě je doručován v České a Slovenské republice.
 3. Expedice magazínu bude vydavatelem zajištěna do 10 dnů ode dne vydání magazínu. Magazín je vydáván pravidelně, a to vždy na konci měsíce.
 4. Objednatel je povinen zajistit na doručovací adrese poštovní schránku tak, aby byla dobře dostupná, řádně označena jménem či názvem objednatele a musí umožňovat možnost vložení výtisků magazínu tak, aby nedošlo k jejich poškození a aby zamezovala možnost neoprávněného odcizení výtisku magazínu. Objednatel bere na vědomí, že výtisk magazínu je vydáván ve formátu A4. V případě, že objednatel nesplní výše uvedené podmínky, je vydavatel zproštěn veškeré odpovědnosti v případě neobdržení výtisku magazínu objednatelem. V případě elektronického vydání magazínu je objednatel povinen zajistit dostatečné místo ve své e-mailové schránce.
 5. Vlastnické právo k výtiskům magazínu přechází na objednatele okamžikem jejich doručení.
 6. Pro účely doručování objednateli je za kontaktní adresu považována adresa či e-mailová adresa uvedená v objednávce. Jestliže je v objednávce uvedena odlišná fakturační a korespondenční adresa, je za kontaktní adresu považována korespondenční adresa. V případě změny adresy či e-mailové adresy je objednatel o tomto povinen bezodkladně uvědomit vydavatele.

V. Koupě knihy a její doručení

 1. Kniha je doručována prostřednictvím vydavatelem zvoleného přepravce nebo elektronicky na objednatelem uvedený kontaktní e-mail. Kniha se považuje za doručenou jejím vložením do poštovní schránky či osobním odběrem osobou pověřenou objednatelem na adrese určené objednatelem nebo jejím odesláním z e-mailové adresy vydavatele. Kniha v tištěné podobě je doručována v České a Slovenské republice.
 2. Expedice knihy bude vydavatelem zajištěna do 10 dnů ode dne úhrady ceny dle čl. III. těchto obchodních podmínek, není-li sjednáno jinak.
 3. Objednatel je povinen zajistit na doručovací adrese poštovní schránku tak, aby byla dobře dostupná, řádně označena jménem či názvem objednatele a musí umožňovat možnost vložení knihy tak, aby nedošlo k jejímu poškození a aby zamezovala možnost neoprávněného odcizení knihy. Objednatel bere na vědomí, že kniha může být dodána ve formátu A4. V případě, že objednatel nesplní výše uvedené podmínky, je vydavatel zproštěn veškeré odpovědnosti v případě neobdržení knihy objednatelem. V případě elektronického vydání knihy je objednatel povinen zajistit dostatečné místo ve své e-mailové schránce.
 4. Vlastnické právo ke knize přechází na objednatele okamžikem jejího doručení.
 5. Pro účely doručování objednateli je za kontaktní adresu považována adresa či e-mailová adresa uvedená v objednávce. Jestliže je v objednávce uvedena odlišná fakturační a korespondenční adresa, je za kontaktní adresu považována korespondenční adresa. V případě změny adresy či e-mailové adresy je objednatel o tomto povinen bezodkladně uvědomit vydavatele.

VI. Placený obsah

 1. Po uzavření smlouvy o placeném obsahu a úhradě ceny podle čl. III. těchto obchodních podmínek zpřístupní vydavatel objednateli vybraný placený obsah. Ke zpřístupnění obsahu musí být objednatel registrován a přihlášen ve svém uživatelském účtu. K registraci dochází zpravidla již samotným odesláním objednávky, případně je objednatel k registraci a přihlášení k uživatelskému účtu vydavatelem vyzván po uzavření smlouvy o placeném obsahu.
 2. Objednatel se okamžikem uzavření smlouvy o placeném obsahu zavazuje, že bude placený obsah užívat v souladu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy a pokyny vydavatele.
 3. Vydavatel je oprávněn měnit, doplňovat či omezovat strukturu placeného obsahu, druh a rozsah placeného obsahu, aniž by na to musel objednatele upozorňovat.
 4. Vydavatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení zpřístupňovat položky placeného obsahu i mimo placený obsah.
 5. Přístup k placenému obsahu je určen pouze pro jednu osobu a je nepřenosný. Objednatel se zavazuje, že neposkytne, nepostoupí ani nezcizí třetím osobám přístup k placenému obsahu bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. V případě porušení povinnosti objednatele dle předchozí věty, je vydavatel oprávněn omezit či zrušit přístup objednatele k placenému obsahu.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Objednatel má právo uplatnit práva z vadného plnění vydavatele zejména z důvodu nedoručení objednaného magazínu/knihy; nedoručení správného počtu kusů magazínu; doručení neúplného či poškozeného magazínu/knihy; pozdního dodání magazínu/knihy nebo nemožnosti přístupu k placenému obsahu.
 2. Reklamace a jiné uplatňování práv z vadného plnění se uplatňují na e-mailové adrese predplatne@tydenikeuro.cz, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení, případně sjednaného doručení magazínu/knihy nebo sjednaného zpřístupnění placeného obsahu. K opožděným reklamacím nemusí být vydavatelem přihlíženo.
 3. Vydavatel je povinen objednatele informovat o způsobu vyřízení reklamací či jiných uplatňovaných práv z vadného plnění.
 4. V případě reklamace, která bude vydavatelem posouzena jako oprávněná, má objednatel nárok na nové doručení magazínu/knihy či zpřístupnění placeného obsahu.

VIII. Doba trvání a ukončení smlouvy

 1. Smlouva o předplatném magazínu a/nebo smlouva o placeném obsahu je uzavírána na dobu neurčitou.
 2. Smluvní vztah vzniklý na základě smlouvy o předplatném magazínu a/nebo smlouvy o placeném obsahu trvá v závislosti na volbě objednatele v objednávce, nejdéle však 12 měsíců. V případě smlouvy o předplatném magazínu se vztahuje pouze na aktuální a budoucí čísla magazínu. Smluvní vztah je automaticky prodloužen na období odpovídající délce předchozího smluvního vztahu. Smluvní vztah nebude automaticky prodloužen, pokud objednatel doručí oznámení o ukončení smluvního vztahu na adresu vydavatele: predplatne@tydenikeuro.cz, a to nejpozději 14 dnů před skončením příslušného smluvního vztahu.
 3. Smluvní vztah vzniklý na základě smlouvy o předplatném magazínu a/nebo smlouvy o placeném obsahu může být ukončen výpovědí kterékoliv smluvní strany. Výpovědní doba činí 2 měsíce. Výpovědní doba počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 4. V případě smlouvy o předplatném magazínu v tištěné podobě není objednatel, který je spotřebitelem, oprávněn odstoupit od smlouvy podle § 1829 a násl. občanského zákoníku.
 5. V případě smlouvy o předplatném magazínu v elektronické podobě a/nebo smlouvy o prodeji knihy a/nebo smlouvy o placeném obsahu má objednatel, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy podle § 1829 a násl. občanského zákoníku, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo započato s plněním ze strany vydavatele.
 6. Pokud objednatel zvolí zahájení předplatného magazínu v elektronické podobě ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, vyjadřuje provedením objednávky svůj výslovný souhlas s tím, aby dodávka předplatného magazínu byla zahájena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, a nemá právo v takovém případě odstoupit od smlouvy.
 7. Skončením smlouvy není dotčena platnost a účinnost ustanovení obchodních podmínek vydavatele týkající se práv duševního vlastnictví.
 8. Každá ze smluvních stran je z důvodu hrubého porušení závazků vyplývajících ze smlouvy oprávněna odstoupit od smlouvy.
 9.   Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vyrovnat všechny vzájemné závazky.

IX. Marketingové akce

 1. Marketingovými akcemi se rozumí takové nabídky vydavatele, v jejichž rámci poskytuje objednatelům specifická plnění pro případ nových objednávek předplatného/knihy/placeného obsahu. Nárok na tato specifická plnění vzniká úhradou ceny předplatného/knihy/placeného obsahu.
 2. Marketingové akce jsou platné pouze pro území České republiky.
 3. Nárok na marketingovou akci má objednatel pouze v případě splnění vydavatelem předem stanovených podmínek.
 4. V případě, že dojde k nemožnosti plnění na základě marketingové akce, způsobené objednatelem, není vydavatel povinen odeslat toto plnění opětovně. V takovém případě má objednatel právo zaslat písemnou žádost o zaslání tohoto plnění vydavateli, přičemž je povinen hradit veškeré vydavateli takto vzniklé náklady spojené s opětovným doručením.
 5. Smlouvu uzavřenou na základě marketingové akce není možno ukončit předčasně před uplynutím doby, na kterou je smlouva uzavřena a není možnost toto plnění jakkoli měnit.
 6. Vydavatel si vyhrazuje právo zaslat plnění v obdobné hodnotě v případě, že plnění na základě marketingové akce již není možno provést.

X. Autorská práva

 1. Magazín a jeho obsah má zpravidla charakter autorského díla, popř. více autorských děl (dále také jako „autorské dílo“), a jako takové podléhá ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo pouze pro svou vlastní potřebu. Objednatel není oprávněn zveřejňovat, rozšiřovat, upravovat či pozměňovat autorské dílo či jakékoli jeho části. Objednatel je oprávněn ukládat či kopírovat autorské dílo či jeho jednotlivé části pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání, resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem nebo softwarovou ochranou.
 3. Užití autorského díla v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá vydavatel k takovému užití předchozí písemný souhlas.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztahy mezi vydavatelem a objednatelem se řídí právním řádem ČR, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, příp. zákonem o ochraně spotřebitele.
 2. Veškeré spory, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou, budou s konečnou platností rozhodovány věcně a místně příslušným českým soudem.
 3. Dokončením objednávky objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
 4. Změna obchodních podmínek nemá důsledky na smluvní vztah uzavřený za platnosti a účinnosti obchodních podmínek v původním znění.
 5. V případě, že je objednatelem fyzická osoba, která je spotřebitelem, je objednatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení případného řešení sporu mezi vydavatelem a objednatelem k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, bližší informace jsou uvedeny na internetové stránce www.coi.cz a www.mpo.cz.
 6. V případě, že je objednatelem subjekt, který je podnikatelem, vylučují smluvní strany aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24. 6. 2020.