Inovace, technologie i byznys. Jak vnímají klíčové trendy úspěšné advokátky?

„Jedna žena vidí někdy dál než pět mužských s dalekohledem,“ řekl slavný český herec, dramatik a filmový scenárista Jan Werich. Platí to také o nových trendech ve světě práva? Magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS oslovil dvacítku úspěšných zástupkyň české advokacie s třemi okruhy – jak se dívají na roli žen, pokud jde o právnické inovace, umělou inteligenci nebo business development?

PRÁVNIČKY & INOVACE
Je inovace (v právu) rodu ženského? A pokud ano, máte dobré příklady z vaší praxe?

Tereza Erényi / PRK Partners
Z mého pohledu je zásadní inovací posledních let možnost práce z domova, která se promítla do organizace práce řady klientů i advokátních kanceláří. Společnosti k práci z domova přistupují různě, někde je stanoven minimální počet dní v týdnu v kanceláři, jinde je home office povolován na žádost, někde už se ale s prací z domova počítá a omezují se kancelářské prostory. V případě kancelářských profesí jsou každopádně společnosti, které by práci z domova neumožňovaly vůbec, spíše výjimkou, což je zásadní obrat ve srovnání s předcovidovým obdobím. Jedná se o trend, který bezpochyby přispívá ke skloubení pracovního a rodinného života, ale prověřuje také loajalitu zaměstnanců a manažerské schopnosti vedoucích.

Barbora Dubanská / Dubanská & Co.
Pokud bychom akceptovali etymologickou spojitost mezi rodem slova a významem slova, tak bychom se dostali do velmi rozporuplné pozice. Například slovo pokrok má rod mužský, parní válec rod mužský, žehlička rod ženský, to samé vařečka. Inovace přichází od mužů i žen. Nemyslím si, že má význam přisuzovat tomuto slovu nějaký gender význam. CTO OpenAI je žena, původem Albánka. Ale stejně tak můžu uvést řadu CTOs tech společností, kteří jsou muži. Za mne dát prostor pro inovaci znamená dát příležitost každému ukázat a vydat ze sebe to nejlepší. Bez ohledu na rod, původ či věk.

Helena Hangler / Schönherr
Z lingvistického hlediska není, je rodu mužského, protože za inovacemi stojí většinou člověk (vzor pán). Spíše v ojedinělých případech by mohla být i rodu ženského, protože někdy za inovacemi stojí náhoda (vzor žena). Takhle vznikl třeba penicilin, který zachránil miliony životů. A platí to podle mě obecně, právo nevyjímaje. Nicméně si myslím, že na poli inovací je a bude o ženách slyšet stále více, neboť k tomu mají konečně prostor a příležitosti, o kterých ženy v minulých stoletích mohly jen snít. V kanceláři máme sami několik žen, které vyloženě digitalizaci a modernizaci, včetně umělé inteligence, ženou vpřed. A vznikají výborné nástroje a aplikace, například na pay-gap analýzu nebo překlady (kde jsou ty časy, kdy jsem ještě jako studentka seděla v práci se slovníkem právnické angličtiny a překládala). Pokrok nezastavíme, naopak ho musíme využít k lepšímu poskytování služeb.

PRÁVNIČKY & UMĚLÁ INTELIGENCE
Velkým tématem (nejen) trhu právních služeb je umělá inteligence. Vnímáte, že k její implementaci přistupují ženy jinak než muži? A pokud ano, jak?

Magda Olyšarová / White & Case
Ten rozdílný přístup bych bez stereotypizace spatřovala v gapu v zastoupení žen v tech odvětví, a to zejména ve vedoucích pozicích, které by o implementaci vůbec mohly rozhodovat. Proto je strašně důležitá činnost zájmových organizací jako např. Czechitas, které pomáhají tento gap překonat. Jinak si myslím, že gender v tomhle nehraje roli. Stejně jako, zda AI je, či není třeba implementovat. AI už není konkurenční výhoda, kterou implementují jedinci s vyšším apetitem pro rizika, AI je market standard. Současně ženy tvoří velkou část právnické i advokátní komunity, ale není je tolik vidět. Inovace, ať ve smyslu nově regulovaných oblastí trhu, či nových nástrojů, přináší možnost pro růst v oblasti právního poradenství a zároveň možnost ovlivnit, jak bude poskytování právních služeb vypadat. Inovace tak je klíčem k právu inkluzivnímu, které posílí rovné příležitosti pro ženy a pro muže.

Agnieszka Siwińska / Peterka & Partners (Varšava)
Umělá inteligence je skutečně v současnosti zásadní téma nejen na trhu právních služeb. Víme, že velké poradenské subjekty, včetně velkých advokátních kanceláří, investují miliardy eur do vývoje programů založených na umělé inteligenci nebo ji využívajících. Podobné investice vynakládají subjekty poskytující software, který advokáti při své práci každodenně využívají, například poskytovatelé VDR. Kromě výše zmíněných velkých poradenských společností a velkých mezinárodních advokátních kanceláří v současné době však tento software není příliš využíván malými a středními advokátními kancelářemi. Proto je v tuto chvíli obtížné hovořit o možných rozdílech v implementaci řešení založených na umělé inteligenci mezi ženami a muži. V současné době si všichni právníci (bez ohledu, zda ženy, anebo muži) právem kladou mnoho otázek souvisejících se současným a budoucím využitím programů umělé inteligence ve své práci, jako je například otázka důvěrnosti klientských dat, otázka přesnosti případné analýzy rozsáhlých databází umělou inteligencí v kontextu lingvistických specifik, přesnosti skenů dokumentů analyzovaných programy umělé inteligence a podobně.
 
Barbora Vlachová / Císař, Češka, Smutný
Bez ohledu na pohlaví je nutné k novým technologiím přistupovat pečlivě a opatrně. Troufám si říct, že ženy jsou v tomto ohledu obezřetné a důkladně se zajímají o rizika, která jsou s nimi spojena. To se určitě projeví i u využívání umělé inteligence v právní praxi, kdy k ní lze u žen očekávat přístup opatrnější, ale nikoliv zpátečnický.

Michaela Čejková / Bird & Bird
Myslím si, že přístup k implementaci AI není determinován toliko pohlavím, jako spíše chutí hledat nová řešení a nespokojit se s tím, že se věci dělají stejným způsobem už několik let. Nicméně kdybych měla přeci jen vyzvednout jeden rozdíl s ohledem na pohlaví, tak ženy spíše hledají praktické a efektivní řešení, kdežto v mužích se často objeví hravá stránka a hledají řešení, která jejich práci udělají zábavnější. I na tomto příkladu jde dobře vidět, že nejlepší je, když spolu pohlaví spolupracují, protože se skvěle doplňují.

Karla Rundtová / Kinstellar
Domnívám se, že při implementaci AI hrají důležitější roli než pohlaví takové faktory jako finanční zdroje, osobní vztah k technologiím, věk (a zkušenost), představivost, celkový přístup kanceláře k inovacím obecně a v neposlední řadě i specifika konkrétní právní oblasti.

Jana Hladká Zilvarová / Z/C/H Legal
Rozhodně ne. Implementace AI, ale vlastně jakékoliv inovace, je produktem osobnosti, kreativity a drivu daného právníka či právničky. U nás jsme v posledním roce začali používat řadu nástrojů na bázi AI. Například WAIR a Advomate, což jsou rešeršní systémy, které ulehčují získání prvotních informací ohledně právních témat, která řešíme, začal aktivně testovat můj kolega Lukáš Žáček. Nadšeně motivoval k užívání i ostatní kolegy. Midjourney využívají naše markeťačky na tvorbu obrázků, ale i jako inspiraci. A v ChatGPT frčíme všichni, bez ohledu na pohlaví.

PRÁVNIČKY & BUSINESS DEVELOPMENT
Právní byznys je mnohdy postaven na osobních vazbách, networkingu. Vnímáte, že právničky mají v oblasti „budování byznysu“ vlastnosti, které mohou být inspirací i pro mužské kolegy?

Veronika Dvořáková / Havel & Partners
Ať jste žena, nebo muž, při budování byznysu se neobejdete bez strategického uvažování a komplexního pohledu na věc. Ženy umí dobře naslouchat, vnímají jemné detaily a individuální potřeby ostatních. Právě schopnost se na obchodního partnera přirozeně „naladit“ může být pro právničky výhodou. Nedá se to ale samozřejmě paušalizovat, výjimky existují všemi směry.

Petra Budíková / Rödl & Partner
Mám za to, že právničky někdy více zapojují intuici a empatii, což může osobní vazby významně posílit. Vidět je to i v případě mentoringu, kdy jsou dle mé zkušenosti právničky mnohdy například více vnímavé k problémům a k možnostem jejich řešení u mladších kolegů již v zárodku. To může vést k větší operativnosti a efektivitě.

Markéta Deimelová / Taylor Wessing
Ženy, právničky mají určitě celou řadu vlastností, ve kterých mohou být inspirací pro mužské kolegy, víceméně totéž platí i opačným směrem. Osobně vidím velké plus v komunikačních schopnostech žen obecně. Ženy mají i další rozvinuté vlastnosti, jako je ekonomické myšlení či empatie. V rámci budování osobních vazeb a networkingu ženy navazují vazby užší, jejich networking je zpravidla menší, ale o to intenzivnější. V případě ryze ženských networkingů to pak vyplývá z povahy věci, neboť je stále omezený počet žen ve vedoucích pozicích.

Aneta Disman / Clifford Chance
Síla vytváření a udržování obchodních vztahů spočívá především v komunikačních schopnostech, empatii, umění kreativně řešit kritické situace a najít společné body zájmu. V tom jsou ženy obecně lepší než muži. Na druhou stranu vnímám, že ženy jsou kritičtější, a navíc muži se mezi sebou více podporují, jejich networking pak funguje efektivně.

Romana Szuťányi / Rowan Legal
Pro kolegy mohou být inspirací vyšší emoční inteligencí a profesionální etikou, schopností flexibilněji reagovat na změny a nové výzvy, kritickým myšlením a také důrazem na tzv. měkké dovednosti, jako jsou schopnost empatie, týmová spolupráce nebo schopnost srozumitelně komunikovat.

Jiřina Procházková / Deloitte Legal
Neodvažuji si generalizovat, nicméně mám kolem sebe celou řadu inspirativních právniček, které svou energií a vlastnostmi umí strhnout okolí a vybudovat kolem sebe silnou síť. Tyto ženy spojuje především jejich přirozenost a odvaha říkat věci tak, jak jsou. To jsou vlastnosti, které jsou ve světě byznysu a velkých korporací velmi inspirativní a potřebné. Zároveň vnímám obrovskou sílu ženského networkingu v tom, že ženy se chtějí nechat inspirovat a učit se od ostatních bez ohledu na to, v jaké se nacházejí pozici. Na setkáních například v rámci projektu #PRVNÍCH100LET mám nejraději právě tu atmosféru, kdy se ženy i v těch nejvyšších pozicích chtějí nechat inspirovat od juniorních kolegyň a v mnoha ohledech spojit síly i s kolegyněmi od konkurence.

Bára Straková / Aegis Law
Možná vzájemná podpora. Poslední dobou jsem se několikrát setkala s ženami, které vědí, že když budeme táhnout „za jeden provaz“, tak to můžeme dotáhnout dál a navíc rychleji. Mám ale ten pocit, že české právní prostředí se v tomto ohledu celkově mění k lepšímu a projekty jako #PRVNÍCH100LET jsou toho důkazem.

Irena Valíčková / Valíček & Valíčková
Ačkoli doba pandemie s sebou přinesla řadu inovací do vztahů mezi klientem a advokátem, a to například v podobě častého využívání platforem pro online schůzky, přesto považujeme za velice důležité se s klienty setkávat i osobně a posilovat tak vzájemnou vazbu a důvěru, která je pro nás při spolupráci velice důležitá. Loni jsme v rámci strategie rozvoje kanceláře zapracovali právě na akcích pořádaných pro klienty, kdy se potkáváme na lodi, na veletrhu či třeba na podnikatelských setkáních v naší kanceláři. Pokud vezmu příklad na naší kanceláři, domnívám se, že právě u nás jsou nositelkami myšlenek spíše ženy. Ačkoli muži jsou skvělí advokáti, chybí jim mnohdy právě propojení podnikatelského ducha a právních znalostí. Právě ženy často mají chuť více propojit pracovní čas kombinací advokacie a aktivit, které jsou podnikatelského charakteru. Musím říct, že je to vlastnost, která je při budování kanceláře velice důležitá a klienti ji oceňují.

Eva Novotná / Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři
Jednoznačně ano. Především je to vůbec pozitivní přístup k networkingu samotnému. Ženy mají větší potřebu sdílet své zkušenosti, ať už pozitivní, či negativní, a to aniž by při té činnosti vyhledávali pro sebe a priori nějaký prospěch. Z dlouhodobého hlediska je však networking pro budování byznysu klíčový.

Denisa Švecová / Bird & Bird
Myslím si, že ženy obecně mají vlastnosti, které mohou být inspirací pro mužské kolegy. Ženy jsou často více empatické a jejich schopnost porozumět potřebám a obavám klientů může být klíčová pro udržení a získání nových obchodních příležitostí. Navíc, s ohledem na to, že mnohdy zvládají více rolí (profesi a péči o rodinu), jsou velmi flexibilní a schopné přizpůsobit se měnícím se podmínkám a rychle reagovat na nové výzvy v právním prostředí. Nicméně, právníci i právničky mají v oblasti budování byznysu vlastnosti a dovednosti, které mohou sloužit jako inspirace pro všechny, bez ohledu na pohlaví a senioritu. Ideální je, když se vzájemně doplňují bez ambicí mezi sebou soupeřit. Spíše je nutné využít u každého jejich individuální silné stránky a vzájemně je propojit za účelem dosažení společných cílů v právním prostředí.

Pavla Křečková / KPMG Legal
Vzhledem k tomu, že ženy jsou často empatičtější, tak v některých případech mohou lépe odhadnout situaci a zvolit vhodnější přístup a komunikaci, a tím si získat klienta nebo druhou stranu pro dosažení požadovaného výsledku. Na druhou stranu nejsou ženy, až na výjimky, tak tvrdé ve vyjednávání, což může být v obchodních jednáních i nevýhoda. Zároveň jsou ale často pragmatičtější a jsou schopné využít své silné stránky v oblasti time managementu a multi-taskingu, a právě tyto schopnosti a vlastnosti by do určité míry mohly být inspirací i pro mužské kolegy.

Chcete získat magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS v PDF zdarma? Zadejte svůj e-mail na odkazu ZDE a zašleme vám ho.

Přečtěte si také