Cesta k modernizaci vzdělávání

Projekt Kompetence 4.0 mapuje a navrhuje postupy, jak pojmenovávat nově požadované dovednosti.

Průmysl 4.0 přináší mnoho změn v technologiích, automatizaci, robotizaci a digitalizaci. Souvisejí s nimi i nové požadavky na kvalifikaci zaměstnanců. Firmy při zavádění digitalizace potřebují pracovníky, kteří disponují novými znalostmi a dovednostmi (kompetencemi). A to je zásadní výzva pro vzdělávání, počáteční i další, včetně celoživotního. Vzdělávací programy by měly být založené na spolehlivých výsledcích monitoringu trhu práce a vycházet z rychle se měnících kvalifikačních požadavků zaměstnavatelů.

Projekt Kompetence 4.0 tyto trendy a jejich vliv na trh práce a vzdělávání mapuje a navrhuje postupy, jak pojmenovávat nově požadované dovednosti a jak je rychle přenášet do vzdělávání. Aktivity projektu jsou zaměřené na nastavení a rozvoj spolupráce firem a středních škol při zajištění odborného vyučování a navržení mechanismů, jak s předstihem pojmenovat dovednosti, které bude trh práce vyžadovat v blízké budoucnosti.

Partnerství firem a škol

Díky partnerské spolupráci ministerstva práce a sociálních věcí s Regionálními pakty zaměstnanosti se podařilo navázat či rozvinout 36 partnerství firem a škol ve čtyřech regionech. Do spolupráce se zapojilo 37 firem, 31 škol ve 34 oborech vzdělávání. Více než 1 400 žáků se zúčastnilo odborné výuky přímo ve firmách.

Prostřednictvím spolupráce firem a škol mohou zaměstnavatelé ovlivnit obsah středoškolské výuky a následně získat zaměstnance vybaveného odpovídajícími odbornými dovednostmi a pracovními návyky. Praktická výuka ve firmách zvyšuje připravenost absolventů pro regionální trh práce.

Experti z firem, výzkumných organizací, střed­ních a vysokých škol v inovačních pracovních skupinách více než rok postupně mapovali a popisovali nové trendy a potřebné kompetence. Pomocí nástroje New Skills Monitor identifikovali a pojmenovali více než 1 700 nových dovedností.

Významným nástrojem pro popis dovedností jsou kompetenční pyramidy, které představují hierarchický a systematicky tříděný souhrn kompetencí v daném odvětví. Využití kompetenčních pyramid umožňuje uspořádat obecné i odborné kompetence (znalosti a dovednosti) od základů až po úzké specializace. Zde se na jednom místě potkávají současné, již popsané a zcela nově identifikované kompetence.

Nové kompetence jsou zařazené do Národní soustavy povolání (https://nsp.cz/). Databáze povolání a odpovídajících dovedností je využívána v oblasti kariérového poradenství na úřadech práce, kariérovými poradci na školách či v personalistice při nastavení pracovních pozic.

Praktické návody pro nastavení partnerství firem se školami a nástroje pro mapování nových kompetencí zpracované a ověřené projektem Kompetence 4.0 jsou k dispozici na
www.mpsv.cz/web/cz/kompetence.

Přečtěte si také