Bosch eBike Systems se zasadí o účinnější recyklaci baterií. V Česku se významně posílí síť sběrných míst

Jakmile baterie dosáhne konce své životnosti, musí být vhodným způsobem zlikvidována. Společnost Bosch eBike Systems vyzývá všechny uživatele elektrokol, aby vadné nebo nepoužívané baterie odevzdali svému specializovanému prodejci, který zajistí jejich správnou a odpovědnou likvidaci.

Vhodnými recyklačními postupy se šetří zdroje a dochází k návratu cenných surovin zpátky do oběhu. Vzhledem k rostoucí popularitě elektrokol v Česku během příštích let poroste i počet prodaných akumulátorů, které jednoho dne dojdou ke konci své životnosti a bude je nutné recyklovat.

Spolupráce s firmou Ecobat

Ecobat je v současnosti jediným subjektem, který je v Česku zmocněn zákonem pro recyklaci této třídy akumulátorů. Ze 100 kg baterií společnost Ecobat dokáže získat 74 kg druhotných surovin, které lidem mohou opět sloužit k užitku. Sběr, třídění a recyklace dává bateriím šanci na nový život.

Společnost Bosch eBike Systems na sebe bere zodpovědnost za ekologickou likvidaci baterií. Rozhodla se podpořit firmu Ecobat a podílet se na vybudování sběrné sítě, která v České republice zvýší jejich recyklaci. Jde o investici do budoucna spojenou s očekáváním dalšího rozšíření elektrokol v běžném životě.

Společnost Bosch eBike Systems poskytne firmě Ecobat finanční prostředky na pořízení 100 sběrných nádob na vyřazené baterie. Prodejci elektrokol, kteří se u firmy Ecobat zaregistrují, obdrží kontejner a zajistí si tak pozici sběrného místa, kde budou moci koneční uživatelé bezplatně odevzdat použité baterie. Bosch se dále zavazuje, že v oblasti bezpečnosti a související legislativy proškolí personál distributorů a prodejců.

Speciální sběrné nádoby

Vyřazené akumulátory se budou soustředit ve speciálních nádobách, které splňují všechny technické předpoklady pro skladování a přepravu i vadných nebo poškozených Li-Ion baterií a významně snižují riziko požáru při jejich případném samovznícení. Jedná se o ocelové, těsně uzavíratelné nádoby s nevodivým vnitřním povrchem vybavené ventilačním a filtračním zařízením.

Recyklace

Recyklační proces je vícestupňový. V mechanické části recyklace dochází k rozdrcení baterií. Ty musí být před drcením vybité nebo drcení musí probíhat v ochranné atmosféře, aby se zabránilo hoření bateriových článků. Po rozdrcení dochází k separaci jednotlivých materiálů, přičemž největší část tvoří takzvaná černá hmota. Kovové složky jsou pak získávány hydrometalurgicky. Cílovými kovy získanými z recyklace Li-Ion baterií jsou kobalt, nikl, mangan a lithium. S ohledem na dynamický rozvoj elektromobility najdou tyto kovy nejčastěji využití při výrobě nových baterií.

Snižování obsahu kobaltu v akumulátorech

Společnost Bosch eBike Systems se dlouhodobě zasazuje o snižování obsahu kobaltu v bateriích pro elektrokola a se všemi dodavateli spolupracuje na technologickém vývoji „zelenějších” bateriových článků. Od roku 2013 se ji díky technologickému vývoji podařilo snížit obsah kobaltu v katodách bateriových článků o 65 %. Cílem je další snižování za současného zvýšení kapacity bateriových článků.

Přečtěte si také