Advokacie dnes není dream job. Výzvou je pro nás také postupující digitalizace, říkají zástupci úspěšných právnických firem

Jaké jsou příležitosti a výzvy české advokacie? Na to odpovídají v magazínu TOP PRÁVNÍ BYZNYS partneři sedmnácti předních právnických firem působících v Česku.

„Neviditelná ruka trhu potřebuje trochu infuze do žíly v podobě informované debaty na toto téma. Málo se ví například o dopadech cenového dumpingu na kvalitu právních služeb,“ říká v anketě například Michal Žižlavský, který působí také jako člen představenstva České advokátní komory. „Způsob poskytování právní služby se mění a tradiční model práce v kanceláři kombinovaný s osobním jednáním se začíná jevit z hlediska požadavků advokátů i klientů jako překonaný,“ zmiňuje další z advokátů a současně také členů představenstva Komory Lukáš Trojan.

Erwin Hanslik, vedoucí partner, Taylor Wessing Česká republika

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

Z mého pohledu mají velký růstový potenciál oblasti HealthCare a Life Science, a to i přesto že společností, které se mu na trhu opravdu věnují, je zatím málo. Naše advokátní kancelář již v těchto oborech nějaké mandáty získává, vytvořili jsme menší tým, který se jim plně věnuje, ale rádi bychom ho brzy dále rozšířili. Další obrovský potenciál je určitě v oblasti Energy, která dnes již zdaleka není jen o Real Estate, ale má mnohem širší využití. I na něj se již naše advokátní kancelář specializuje.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb? 

Největší výzvou zůstává efektivní organizace advokátních kanceláří, zejména co se týká práce. Klienti už nejsou ochotni platit vysoké honoráře za činnosti, které může vykonávat počítač nebo nějaká forma umělé inteligence. To musíme akceptovat, stejně jako fakt, že AI za nás brzy převezme část naší práce. Práce advokáta bude mít samozřejmě vždy pro klienta hodnotu i přínos, ale brzy se začne rozlišovat, co lze bez obtíží přesunout na umělou inteligenci či roboty. Jsem přesvědčen, že nejde o nijak vzdálenou budoucnost, ale hovoříme o horizontu pěti let. Již dnes existují služby, které se dají platit online a online je i využívat. Lidé sice ještě nejsou úplně připraveni, ale až to přijde, budou podobné služby stále častěji vyžadovat. I proto se musíme soustředit na oblasti, kde je lidský faktor zatím stále nenahraditelný, specializovat se a zůstat flexibilní.

 

Bořivoj Líbal, co-managing partner, Eversheds Sutherland

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

Určitě je to oblast pracovního práva, M&A, životního prostředí a litigací. Jsou to disciplíny, ve kterých je naše kancelář v ČR a na Slovensku tradičně velmi silná a získává zajímavé mandáty. Předpokládáme tedy, že i v těchto oblastech budeme nadále růst. Co se týče litigací, vnímáme exponenciální nárůst agendy a naši schopnost se zde více prosadit.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?

Jednou z největších výzev bude dokázat některým klientům, že u sofistikovanějších právních služeb je potřeba vybírat právní poradce podle zkušenosti a ne jen podle nejnižší ceny při současném spoléhání se na jejich pojistku.

 

Jana Hladká Zilvarová, vedoucí partnerka, Z/C/H Legal

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

V posledních dvou letech vidíme zřetelný nárůst poptávky po poradenství v oblasti pracovního práva a HR. Turbulentní časy přinesly a v brzké době přinesou zásadní změny, na které musí firmy reagovat. Jde o oblast digitalizace procesů a implementace softwarů tak, aby tyto splňovaly všechny zákonné náležitosti aktuální právní úpravy. I proto jsem ambasadorkou společnosti Pinya HR, která vyvíjí software za účelem zefektivnění HR softwaru. Naše kancelář je rovněž partnerem platformy Nenech to být, která se zabývá vedením vnitřních oznamovacích systémů, tzv. whistleblowingu. Dalším z klíčových segmentů pro nás i nadále zůstává právo nemovitostí a s tím spojené transakční poradenství.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?

Střednědobě vidím jako největší výzvu postupující digitalizaci a schopnost nebo lépe řečeno připravenost a ochotu advokátského stavu na ni reagovat. Jako největší dlouhodobou výzvu vidím úbytek příchodu talentů do advokacie. V současné době již advokacie není dream job, ale spíše obor pro opravdové nadšence, které si hýčkáme. Toto pro nás samozřejmě bude v budoucnu výhoda, protože nedostatek může znamenat možnost nastavit vyšší ceny odpovídající náročnosti práce, kterou vykonáváme. Na druhou stranu by mohl úbytek talentů v advokacii znamenat její stagnaci; trvalý svěží vítr je pro každý obor a jeho evoluci zásadní.

 

Jakub Dohnal, společník, Arrows ETL Global

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

V Arrows sázíme na propojení krajských měst, metropole a mezinárodních služeb. Budoucnost patří také propojení světa práva a daní do funkčního celku. Klienti chtějí komplexní službu. To nám dlouhodobě funguje.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?

Pro trh právních služeb bude jednoznačně výzva pracovat na udržení talentů v advokacii. Zvláště v Praze. Tématem bude také mezigenerační transfer v horizontu následujících deseti let. ARROWS chce nabídnout tradičním kancelářím pokračování jejich odvedené práce formou spojení do většího celku. V tomto ohledu jsme stále otevřeni spojování s dalšími kancelářemi. Velmi rád si s každým promluvím na toto téma.

 

Helen Rodwell, vedoucí partnerka, CMS

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

V důsledku narušené situace na trhu a různých nepříznivých situací napříč sektory a odvětvími jsou rostoucí oblastí naší praxe soudní spory a rozhodčí řízení. Jako další oblasti či praxe vidíme také compliance (včetně ESG) a investigace. A to v důsledku stále většího množství regulace v celé EU a zájmu investorů o dodržování pravidel a osvědčených postupů.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?

V dobách nepřízně a narušení trhu je výzvou pro advokátní kanceláře, aby byly dostatečně flexibilní a aby byly schopny přejít z prosperující transakční oblasti do segmentů, kde je činnost poháněna spíše restrukturalizacemi, řešením krizových situací a sporů. Právnické firmy s širokou nabídkou služeb nad rámec transakční práce mají pro tento přechod přirozené zajištění a historicky nejlépe přestály změnu tržních podmínek.

 

Michal Žižlavský, partner, ZIZLAVSKY

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

Potenciál růstu vidím všude tam, kde se náš obor restrukturalizace a insolvence prolíná se současnou ekonomickou situací. Nejistota dodávek energií, těžko předvídatelné ceny, narušené dodavatelské řetězce, přehřátý pracovní trh a tlak na zvyšování platů, to vše nutí firmy už dnes k podnikovým restrukturalizacím. Ekonomika míří do recese, podniky budou mít platební potíže, některé skončí v úpadku. Pokud to začnou řešit, až když na ně někdo podá insolvenční návrh, skončí špatně. Abychom jim dokázali včas pomoci, posílili jsme náš tým, který už zahrnuje kromě advokátů také 15 insolvenčních správců. Naše zkušenosti nyní využíváme především pro rozvoj tří agend. Předně jsou to neformální restrukturalizace podniků tam, kde je to ještě bezpečné. Pak chystáme sanační formy řešení úpadku a programy ochrany statutárních zástupců tam, kde už zákon neumožňuje neformální řešení. Konečně posilujeme vzájemně výhodné vztahy s advokátními kancelářemi, které smýšlejí podobně jako my. Ony znají dobře byznys svých klientů, my máme zvláštní povolení insolvenčních správců pro sanační řešení úpadku cestou soudní reorganizace. Funguje to, protože si nekonkurujeme, ale doplňujeme se. Jejich klienti získávají komplexní řešení. 

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?

Trh právních služeb potřebuje rozumné rozlišení cen typově jednoduchých právních služeb na straně jedné a komplexních právních řešení složitých případů na straně druhé. Myslím, že neviditelná ruka trhu potřebuje trochu infuze do žíly v podobě informované debaty na toto téma. Málo se ví například o dopadech cenového dumpingu na kvalitu právních služeb.

 

Lukáš Trojan, partner, Trojan, Doleček a partneři

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

Od 1. ledna 2023 dojde ke pojení naší kanceláře tdpA a advokátní kanceláře Brož, Sokol, Novák. Kancelář bude působit pod novou značkou Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář. Z logiky dosavadní agendy spojovaných kanceláří očekáváme růstový potenciál v oblasti trestního práva především White-Collar crime, ale též trestní a soutěžní comliance. Jakkoliv v důsledku profilace některých partnerů působí uvedená oblast jako dominantní část agendy „nové kanceláře“, neodpovídá to skutečnosti. Plánujeme další růst v oblasti sporné agendy, telekomunikací, veřejných zakázek a hospodářské soutěži, tedy v oblastech, v nichž jsme již etablovaní a respektovaní. Ve střednědobém horizontu bychom rádi více rozvíjeli agendu pracovního práva a real estate. Z hlediska dlouhodobého horizontu se plánujeme věnovat projektům, ESG a hodláme se blíže podívat na segment zdravotnictví a dopravy.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?

Střednědobě bude největší výzvou pro trh právních služeb překonat příštích několik málo roků spojených s nastupující ekonomickou krizí s co nejmenšími ztrátami jak v rámci ekonomiky trhu, tak v rámci pracovního kapitálu advokátních firem. Z dlouhodobého hlediska lze za výzvu považovat změnu pracovní kultury v advokátních kancelářích. Způsob poskytování právní služby se mění a tradiční model práce v kanceláři kombinovaný s osobním jednáním se začíná jevit z hlediska požadavků advokátů i klientů jako překonaný.

Advokátní firmy se budou muset přizpůsobit flexibilnímu až fluidnímu využívání pracovní kapacity při souběžném zachování kvality poskytované služby v obsahu i čase. Výzvou ve střednědobém až dlouhodobém horizontu je udržení rozsahu trhu právních služeb při nutném růstu cen. V ceně poskytovaných právních služeb je český trh dlouhodobě významně podhodnocen. V rámci evropského trhu se česká cenová hladina právních služeb pohybuje v celkovém, ale i paritním srovnání jako jedna z nejnižších. Zvýšení ceny na trhu právních služeb tak lze považovat za jednu z největších dlouhodobých výzev.

 

Tomáš Sokol, společník, Brož & Sokol & Novák

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

Vzhledem k poněkud neobvyklému plánu, který právě realizujeme (viz. fúze s advokátní kanceláří Trojan, Doleček a partneři), růstový potenciál vidíme především v dvojnásobné kapacitě nové kanceláře, tedy synergickém efektu dvou vcelku úspěšných kanceláří, z nichž jedna je oceněna jako Právnická firma roku 2022 v oboru telekomunikací a druhá v oboru trestního práva. Ale umíme toho ještě mnohem víc a věříme, že po spojení toho také mnohem víc dokážeme. Ať již v oblasti soukromého práva, tak práva korporátního.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?

V kvalitě právních služeb, stálém zlepšování péče o klienta, kromě jiného i s maximálním využitím elektronické podpory.

 

Ondřej Peterka, vedoucí partner, Peterka & Partners

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?
Dlouhodobě vidíme největší růstový potenciál v integraci regionu CEE a celé Evropy. S tím je spojené naše strategické rozšiřování sítě vlastních poboček. Postupně plánujeme vstup na další trhy nejenom v regionu CEE, ale také v západní Evropě a Skandinávii.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?
Největší výzvou pro právní trh jsou globální digitalizace a automatizace, které přináší inovaci procesů při poskytování právních služeb. Nové digitální platformy bezesporu vytváří určitý tlak a výzvu k modernizaci klasické advokacie.

 

David Kuboň, řídící partner, KLB Legal

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

S ohledem na naši úzkou specializaci na kapitálové trhy a soudní spory, která představuje na tuzemském trhu právních služeb unikátní kombinaci, zůstáváme věrni butikovému charakteru naší advokátní kanceláře. Největší příležitosti vidíme, pokud se jedná o kapitálové trhy, v oblasti financování SME prostřednictvím kapitálového trhu (zejména trhu START), v inovacích a demokratizaci investování prostřednictvím nových, „smart“ investičních služeb a finančních produktů (SPAC, fintech, digitální tokenizace, blockchain atd.), compliance poradenství a zastupování v sankčních řízeních. Pokud se jedná o soudní spory, soustředíme se zejména na litigace v oblasti náhrady škody na zdraví, na složité soudní spory s vysokou hodnotou nebo mezinárodním přesahem a obecně na hromadné spory v oblasti poškozených spotřebitelů, soutěžitelů a investorů. V neposlední řadě nalézáme synergie a právně podporujeme tzv. litigation funding, tedy propojování volného kapitálu a zajímavých soudních sporů prostřednictvím financování, kdy vytváříme fondové struktury či jiné alternativní investiční produkty. Jsme naší náturou novátoři hledající a posléze prosazující nové cesty.  Svému receptu na růst zůstaneme i nadále věrni.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?

Jednoznačně v technologickém rozvoji, AI a robotizaci. Technologie je nezbytná pro automatizaci, optimalizaci, přesnost a efektivitu práce advokáta. Tento proces povede k další konsolidaci trhu právních služeb. Advokáti, kteří nebudou investovat svůj čas a kapitál do technologického rozvoje, ztratí svou konkurenceschopnost. Mám tudíž za to, že nás čeká další konsolidace odvětví. Jedním dechem ale zdůrazňuji, že navzdory raketovému technologickému rozvoji poslední dekády nebude trh právních služeb bez kvalitních a zkušených advokátů naštěstí fungovat. V rámci poskytování našich služeb jsme na vlastní kůži poznali, že slepá víra v robotické obchodování na bázi algoritmů má své limity. Totéž platí násobně více i pro poskytování právních služeb.

 

Patrik Koželuha, partner, Bříza & Trubač

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

Transakční mandáty, energetika, sporová agenda a daňové litigace. Transakční mandáty z toho důvodu, že za 10 let růstu naší kanceláře s námi rostou i naši stálí klienti, kteří se pouští do investičních projektů nebo prodávají business, který tak dlouho budovali. A k tomu jsme úspěšní i v získávání nových klientů v této oblasti. Energetika pak v souvislosti s aktuální ekonomickou situací. A současně bychom rádi nadále rozvíjeli sporovou agendu a daňové litigace jako naše srdcové oblasti.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?

Myslím, že je třeba rozvíjet trend zefektivnění práce pro klienty. Advokátní kanceláře také potřebují šikovné lidi a musíme se je naučit motivovat tím, co je aktuálně na trhu práce v jiných odvětvích již standardem.

 

Martin Řanda, vedoucí partner, act Řanda Havel Legal

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

Obecně vidíme možnost pro expanzi ve všech oblastech, neboť jak trend ukazuje, naši klienti dokážou ocenit vysokou kvalitu poskytovaných právních služeb a uvědomují si jejich přidanou hodnotu. Co se týká externích příležitostí, z našeho pohledu je velký potenciál například v oblasti energetiky. Dlouhodobé cíle Green Dealu jsou akcelerované energetickou krizí vyvolanou válkou na Ukrajině, což vyvolává potřeby provést (odkládanou) transformaci české energetiky, spojené s budováním obnovitelných zdrojů a jaderných zdrojů energie. Další oblastí je infrastruktura na Ukrajině. Jakmile válka skončí, budou mít české podniky velkou příležitost se obnovy účastnit.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?

Největší výzvou pro trh právních služeb je dle mého názoru zvýšení sazeb, které jsou dlouhodobě podhodnocené. Průměrné sazby za právní služby jsou momentálně jedny z nejnižších v Evropě. Méně si účtují snad jen právníci v Bulharsku. Zvýšení sazeb je skutečně nevyhnutelné. S nízkými sazbami pak přímo souvisí i další „bolest“ advokátní praxe a tou je nedostatek koncipientů a advokátů. Advokacie je velmi náročná profese, která by měla být v porovnání s praxí in-house právníků a právníků ve státní správě lépe ohodnocena. Za současného stavu je skutečně těžké mladé právníky pro advokacii motivovat. Navíc ve školách jsou slabé populační ročníky, což také přispívá k nedostatku absolventů právnických fakult ochotných věnovat se advokacii. Nábor nových právníků a personální práce tak je a bude náročnější. Další výzvou by mohl pro trh právních služeb být software určený k poskytování právních služeb, tzv. Legal Tech. Tedy software vytvořený za účelem pomáhat klientům i samotným právníkům s jejich právní agendou, a to jak formou přednastavených smluv, tak i navrhovaných právních řešení na základě analýzy judikátů. Dá se předpokládat, že s rozvojem technologií bude Legal Tech stále propracovanějším a vyhledávanějším řešením. S informačními technologiemi také souvisí další důležitá věc, kterou je třeba řešit, a tou je bezpečnost klientských dat. Stupňující se hrozba jejich úniku vlivem permanentních hackerských útoků je alarmující a potřeba implementace prvotřídních bezpečnostních systémů je nevyhnutelná.

 

Karel Čermák, vedoucí partner, Čermák a spol.

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč? 

V minulém a letošním roce zaznamenáváme nárůst průmyslověprávních sporů, zejména v oblasti patentů, jakož i sílící zájem o patentové přihlášky, případně přihlášky jiných průmyslových práv ze strany malých a středních českých podniků. V obou těchto oblastech spatřujeme významný růstový potenciál. 

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb? 

I trh právních služeb je silně ovlivněn současnou obtížnou makroekonomickou a geopolitickou situací, i advokátní kanceláře se musejí potýkat s tlaky v oblasti nárůstu cen energií, růstu dalších provozních nákladů včetně mezd a inflačních tlaků.

 

Daniel Navrátil, partner, Wilsons

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

Růstový potenciál vidíme stále zejména v narůstajícím počtu menších lokálních investorů v oblasti komerčních i rezidenčních nemovitostí, jejichž počet i tržní síla narůstá na úkor dříve dominantních velkých zahraničních fondů. I těžká covidová doba totiž ukázala, že navzdory nepříznivým předpovědím trh nemovitostí jako jeden z mála stále udržel vzestupný trend a nemovitosti opět prokázaly svou nezastupitelnou a pevnou roli z hlediska udržení a posílení hodnoty peněz. Na druhé straně nelze nevidět nadcházející zřejmě velmi citelné ochlazení veškerých ekonomických aktivit, trh nemovitostí nevyjímaje, které však zas pro nás přinese nové příležitosti z hlediska nových jednávání o dlouhodobých komerčních nájmem, restrukturalizace firem, insolvenční a sporné agendy, likvidace společností, korporátní změny atd., takže to jsou určitě oblasti, na které bychom se chtěli více zaměřit v situaci, kdy nebude na trhu tolik transakcí jako v minulých letech.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?

Jednoznačně největší výzvou jsou na jedné straně stále rostoucí náklady (nájmy, mzdy zaměstnanců, odměny spolupracujících advokátů, energie, další služby atd.) a na druhé straně silná konkurence, která neumožňuje stejným způsobem automaticky navyšovat odměny za právní služby placené klienty. Dále se stává stále větším problémem nalákat do advokacie dostatek mladých motivovaných studentů/absolventů, kteří dnes dávají přednost jiným právním profesím (firemní právníci, soudy, veřejná správa, notáři atd.). To vede opět k tlaku na růst mezd a obecně k převisu poptávky nad nabídkou a tím pádem si vynucuje reakci na straně zaměstnavatelů – poskytování různých benefitů, důraz na work/life balance atd. V neposlední řadě může být určitou výzvou pokračující digitalizace, automatizace, elektronické podepisování dokumentů, distanční právní jednání atd., tj. fenomény, které se značně urychlily díky covidové krizi a dnes je stále větší tlak na zavádění těchto procesů i v oblasti poskytování právních služeb, kde to však má svá úskalí a bude třeba se tomu postupně přizpůsobovat, zřejmě i v legislativní rovině.

 

Martin Hrdlík, partner, KPMG Legal

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

Myslím, že v rámci našich služeb budou nadále rezonovat technologická témata a regulatorní problematika. Nejenom v této oblasti budeme nadále těžit z úzkého propojení s ostatními poradenskými obory našich kolegů z KPMG.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?

Advokacie se dlouhodobě potýká s tlakem na cenu. U některých menších kanceláří nebo samostatných advokátů se dostává až na cenu řemeslných služeb. Není důvod, aby průměrná cenová hladina byla výrazně nižší než před nějakými 12–15 lety. V tomto směru nevyhnutelně dojde k dalšímu rozevření nůžek mezi cenami různých poskytovatelů, resp. mezi komoditizovanými službami a specializovanými službami na míru.

 

Zuzana Stuchlíková, partnerka, Stuchlíková & Partners

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

V rámci našeho zaměření na finanční právo a právo kapitálových trhů je to především nová regulace ze strany EU v oblasti FinTech, platebního styku, kryptoměn, investičních fondů či jiných finančních institucí (MiCA, DORA atd.), zastupování finančních institucí při inspekcích a kontrolách ze strany ČNB či FAÚ nebo zastupování klientů v kauzách spojených s krachem tzv. alternativních fondů či dluhopisových emisí. V rámci našeho zaměření na IP a ICT právo se nám stále více rozvíjí sporná agenda, konkrétně zastupování v soudních řízeních ohledně ochranných známek, práv k software nebo nekalé soutěže.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?

Jako vždy je potřeba držet krok s dobou, reagovat rychle na nové trendy a právní problémy a proaktivně připravovat klienty na přicházející legislativní změny.

 

Lucie Dolanská Bányaiová, partnerka, Bányaiová Vožehová

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

Potenciál naší kanceláře vidíme v komerční sporové agendě, trestněprávní compliance a v lokálních M&A transakcích. Jde o obory, kde máme bohaté zkušenosti, máme na čem stavět a dokážeme naše zkušenosti zúročit v nastavení efektivní strategie, ať už jde o vedení sporu, nebo vyjednávání transakce. Dokážeme znalosti a zkušenosti v těchto oborech propojit a klientům nabízet ucelená řešení, která nejsou jen převzatou praxí ze zahraničí.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?

Výzev je hned několik. Advokacie, právní služby, jsou tradičním odvětvím, kde je na změny a pokrok nahlíženo s nedůvěrou a rezervovaností. Jistě bude třeba se popasovat s postupující digitalizací a elektronizací, překonat úskalí, se kterými se při elektronizaci spisů a jednání budou potýkat soudy a orgány veřejné správy. Stejně tak bude třeba akceptovat vývoj digitálních technologií, elektronizaci a vznik nových právních oborů, které budou mnohdy z technického hlediska složité, budou přinášet nové a nové právní problémy a bude třeba hledat novátorská a inovativní řešení. V neposlední řadě bude velkou výzvou také v nastupující generaci právníků probudit, udržet a rozšířit zájem o advokacii.

 

Lukáš Rezek, partner, Petráš Rezek

Ve které oblasti vidíte středně/dlouhodobě největší růstový potenciál pro vaši kancelář a proč?

Generační obměny ve firmách a fúze a akvizice. Důvodem je, že se tisíce majitelů firem dostávají do fáze, kdy buď musí začít řešit předání firmy svým nástupcům, nebo její prodej. Na obojí je potřeba se chystat zpravidla roky dopředu a naším cílem je zajistit vždy plynulý přechod firmy na nástupce nebo její prodej za maximální možnou cenu.

V čem vidíte středně/dlouhodobě největší výzvu pro trh právních služeb?

Největší výzvy vidím ve třech věcech. Automatizace jednoduchých právních úkonů, digitalizace procesů v rámci advokacie a specializace advokátů na konkrétní právní oblasti.

Přečtěte si také