TOP PRÁVNÍ BYZNYS: Rozhovor s Miroslavem Dubovským

Country managing partner DLA Piper odpovídá pro magazín TOP PRÁVNÍ BYZNYS na otázky, které v rámci série křížových rozhovorů vzájemně připravili partneři šestnácti extraligových právnických firem.

Jak hodnotíte dosavadní vývoj v roce 2022 z hlediska vaší advokátní kanceláře a obecně trhu právních služeb v ČR?

Náš finanční rok je teď teprve ve své polovině a podle dosavadních výsledků si vedeme lépe, než tomu bylo loni ve stejném období, přitom náš poslední finanční rok skončil s nejlepším výsledkem za posledních šest let. V obecné rovině je vidět, že v uplynulém období bylo hodně transakcí a současně pak se zvýšila poptávka po poradenství v oblasti vysoce regulovaných oborů, jako jsou life sciences, energetika, fintech a také e-commerce.

Jaký dopad bude podle vás mít zhoršující se ekonomická situace v ČR na trhu poskytování právních služeb?

Předpokládám, že vývoj bude podobný, jak tomu bylo v roce 2008, kdy došlo k poklesu M&A aktivit ale zvýšila se poptávka po restrukturalizacích, insolvencích, sporech a regulatorice. Pozorujeme, že investoři se začali soustředit na větší a komplexnější transakce a banky jsou v současnosti o poznání opatrnější, ale stále jsou připraveny pokračovat ve financování transakcí.  

Jaký vývoj ohledně struktury a výše odměn za právní služby v nejbližší době očekáváte?

Je rozdíl, co očekávám a co bych si přál. Přál bych si, aby došlo k narovnání hodinových sazeb tak, aby se český trh alespoň dorovnal sousedním zemím v regionu střední a východní Evropy.  Hodinové sazby by tedy měly výrazně růst, a to i proto, aby pokryly zvyšující se inflaci a tlaky na kurz koruny.   Realisticky však očekávám, že dojde spíše k menšímu zvýšení hodinových sazeb na českém trhu.

Jaké vnímáte základní trendy vývoje v rámci poskytování právních služeb na zdejším trhu?

Vnímám postupnou vetší specializaci v poskytování právních služeb. To současně způsobuje, že v řadě oblastí práva či oborech podnikání vedle sebe působí velmi různorodé advokátní kanceláře, od tzv. velkých, zavedených až po nedávno založené kanceláře čerstvými advokáty. Kanceláře tedy mají rozdílné zkušenosti, specializace, rozsah a i nákladovou strukturu. Nicméně ne vždy toto všechno berou klienti v potaz při výběru svých poradců. Současně pak od klientů vnímáme větší tlak na odměnu za právní služby. A je-li hlavním kritériem pro klienta při výběru jeho právních poradců cena, porovnává pak mnohdy neporovnatelné. Tento tlak pak vyvolává potřebu určité automatizace právních služeb, správného personálního obsazení jednotlivých mandátů a často i neustálý dohled nad tím, zda jsou dodržovány sjednané předpoklady a finanční limity pro daný rozsah práce, tj. zvýšená administrativní zátěž pro advokátní kanceláře.

Které z advokátních kanceláří působících v ČR vnímáte jaké své hlavní konkurenty a proč?

Na českém trhu působí celá řada advokátních kanceláří, které se uchází o stejné klienty jako my. Nelze označit jednu advokátní kancelář, protože se konkurence liší obor od oboru a i z pohledu jednotlivých právních praxí. Principiálně pak za naši největší konkurenci považujeme velké zahraniční a české advokátní kanceláře.

Jaké hlavní změny se udály ve vaší advokátní kanceláři v posledním období?

Neustále inovujeme naše interní procesy a systémy. Přecházíme například na nový finanční systém a nový HR systém, které nám zjednoduší práci napříč naší rozsáhlou pobočkovou sítí. Co zaznamená veřejnost a naši klienti je náš nový web, který bude reflektovat nejnovější trendy a požadavky velké mezinárodní advokátní kanceláře. Zároveň jsme v uplynulém období významně posílili naši korporátní a pracovněprávní praxi a hodláme i nadále růst.

Jakým způsobem se propisují do činnosti vaší kanceláře postupy spojené s ESG?

ESG je nedílnou součástí naší firemní kultury a je i součástí našich nabízených služeb klientům více než dva roky. Aktivity spojené s ESG mají u nás tři roviny. Interní, externí a ve vztahu k našim klientům. Interně, jak lokálně nebo na naší mezinárodní úrovni, jsou podporovány aktivity v oblastech udržitelnosti, cirkulární ekonomiky nebo dekarbonizace. Vydali jsme již druhý Sustainbility Report, kde si klademe ambiciózní cíle. V pražské kanceláři jsme pak například uspořádali flea market, kde jsme dali věcem druhý život. Pravidelně se účastníme externích akcí, kde je hlavním tématem udržitelnost nebo Cíle udržitelného rozvoje OSN nebo například pro studenty práv jsme představili jako první na českém trhu eco-friendly dárkové předměty. V rámci našeho právního poradenství pak poskytujeme klientům právní služby týkající se ESG a přechodu na udržitelnou ekonomiku a nastavení odpovídajících interních systémů a zaznamenáváme narůstající zájem o naše služby v této oblasti. Velkou kapitolou začínají být i spory a investigace v oblasti ESG. A nesmím zapomenout ani na naše pro bono aktivity v rámci tohoto zaměření. 

V čem jsou jiná očekávání a přístup čerstvých absolventů vstupujících do advokacie oproti minulosti?

Současní absolventi mají jiné priority a očekávání, než tomu bylo například před pěti lety. Kladou mnohem větší důraz na témata jako mental health a well-being, work-life balance, flexibilitu, společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Tyto požadavky rezonují s naším interním nastavením a s kroky, které v těchto oblastech děláme, a i díky tomu patříme mezi atraktivní zaměstnavatele pro advokátní koncipienty a studenty práv.

Jaká motivační schémata uplatňuje vaše advokátní kancelář ve vztahu ke svým právníkům?

Máme roční hodnocení, během kterých se nastavují cíle pro nadcházející finanční rok, ať v oblastech dalšího vzdělávání a karierního postupu, marketingových a business development aktivit, či finančních parametrů. Na plnění těchto cílů je pak navázán náš bonusový systém.

Přečtěte si také