Nová zelená úsporám zažívá rekordní etapu

Komplexní renovace vyrostly čtyřnásobně, hodnotí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Nová zelená úsporám patří tradičně mezi nejpopulárnější státní dotační programy vůbec. Podle ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana nyní navíc program zažívá nejúspěšnější etapu ve své historii. Lze to přičítat řadě novinek, které byly nově zavedeny až teď? Často zmiňovaný je například podprogram Oprav dům po babičce – k němu bude navíc brzy připojena možnost čerpání výhodných úvěrů částečně dotovaných z evropských fondů. Ředitele Valdmana jsme se mimo jiné ptali, jaká další poučení a zkušenosti z této etapy pro SFŽP vyplynula.

Jak byste prozatím zhodnotil průběh letošního ročníku dotačního programu NZÚ? Daří se vám plnit nastavená očekávání? Kolik jste přerozdělili peněz oproti minulým rokům?

Poslední etapa programu Nová zelená úsporám běžící od září minulého roku je v mnoha ohledech jiná než předchozí etapy. V první řadě jsme rozšířili nabídku dotačních podprogramů, více jsme je zacílili na konkrétní žadatele, rozlišili jsme podporu podle míry renovace domů, podle typu vlastníka nemovitosti a díky podpoře renovací bytových domů ve vlastnictví obcí jsme umožnili energetické úspory i domácnostem v nájemním bydlení. Novinkou je i možnost čerpat finanční prostředky zálohově na komplexní renovace rodinných domů i pro úsporná opatření realizovaná společenstvími bytových jednotek a bytovými družstvy. Hned po spuštění této etapy se zvedla vlna zájmu o dotace a za první čtyři měsíce si o dotaci v celkové výši více než 9 miliard korun řeklo přes 33 tisíc žadatelů, průměrně dostáváme zhruba 1 700 žádostí týdně. Prakticky ve všech oblastech podpory je zájem vyšší než v uplynulé etapě programu, kde si za 21 měsíců o podporu ve výši 37 mld. Kč požádalo 170 tisíc žadatelů.

Nad očekávání dobře si vedou komplexní renovace, a to jak u bytových, tak u rodinných domů, zájem o ně je zhruba čtyřnásobný.

Nedávno jste v rámci podprogramu Oprav dům po babičce představili možnost čerpání výhodných úvěrů. V čem je pro žadatele výhodnější jít touto cestou, namísto klasického kontaktu se svojí bankou nebo spořitelnou?

Program Oprav dům po babičce byl od začátku koncipován jako podpora celkových renovací starších rodinných domů, kde podmínkou je optimální zateplení s možností výměny zdroje vytápění, instalací obnovitelného zdroje energie a dalších úsporných řešení. Jde o finančně náročné realizace, které jsou mnoha rodinám právě kvůli nedostatku finančních prostředků na vstupní investici nedostupné, proto jsme žadatelům umožnili čerpat dotaci zálohově. Výhodný úvěr, kombinující zdroje Modernizačního fondu s vlastními zdroji bankovní instituce, doplňuje předfinancování renovace, pokryje rozdíl mezi způsobilými náklady a poskytnutou dotací. Díky této kombinaci dokážeme výrazně snížit úrokovou míru.

Ve spolupráci se stavebními spořitelnami jsme úvěr nastavili tak, aby byl dostupný opravdu pro většinu žadatelů. Garantujeme nízké úročení po celou dobu splatnosti, úrok bude poloviční oproti aktuálním úrokům běžných úvěrů. Dlouhodobá splatnost zajistí nízkou měsíční splátku. Stavební spořitelny navíc nebudou požadovat zástavu nemovitosti. Zrenovovaný dům bude mít výrazně nižší spotřebu energií a prostředky ušetřené na výdajích za bydlení pomohou domácnostem bez obtíží úvěr splatit.

Jak je to v podmínkách ekonomické krize s návratností takových půjček? Program má poměrně striktní podmínky, které mimo jiné definují, i jak dlouho musí lidé v nemovitosti bydlet. Nemyslíte, že v tomto ohledu narazíte na problémy žadatelů se splácením?

Program cílí zejména na domácnosti, které řeší své bydlení, proto je tam tato podmínka. Jak už jsem zmiňoval, úvěry budou nastaveny více než přívětivě, měsíční splátky budou nízké a úspory na energiích umožní bezproblémové splácení. Stavební spořitelny prověří úvěrovou schopnost žadatelů standardními postupy. Samozřejmě ne všechny domácnosti na úvěr dosáhnou, ale pro ně máme např. program NZÚ Light, kde mohou rovněž využít dotaci na energetické úspory a solární systém pro ohřev vody.   

Předpokládáte, že série renovací umožněných programem Oprav dům po babičce bude mít pozitivní vliv na českou ekonomiku? Máte nějakou představu, jak jsou pro stát tyto investice výhodné a zda se mu z dlouhodobého hlediska vyplatí?

Určitě se vyplatí, a to hned z několika důvodů. Příjemci dotace sníží spotřebu energií ve své domácnosti, díky tomu ušetří na výdajích na bydlení. V celkovém efektu to bude znamenat i snižování emisí skleníkových plynů, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zlepšování energetických parametrů obytných budov napříč celou republikou, to všechno jsou cíle programu Nová zelená úsporám, který naplňuje politiku státu v oblasti ochrany klimatu.  Díky finančnímu nástroji a kombinaci úvěru s dotací zvyšujeme dostupnost renovací, tyto peníze budou mít pozitivní vliv na ekonomiku multiplikačními efekty, rozhýbe se stavebnictví a další přidružené obory, vzniknou nová pracovní místa, navíc splacené finanční prostředky se opět využijí na podporu dalších energetických úspor. Nezapomínejme ani na fakt, že je lepší využít stávající bytový fond, než zabírat úrodnou půdu pro novou výstavbu.

V čem jsou tyto úvěry pro žadatele výhodnější oproti klasickým? Jak vzniklé rozdíly bankám a spořitelnám kompenzujete? Máte nějaký záložní plán, pokud by se ukázalo, že je tento program pro vaše partnery nevýhodný?

Program úvěrů k dotaci Oprav dům po babičce je pokračováním spolupráce se stavebními spořitelnami, poskytujícími od ledna poradenství v programu Nová zelená úsporám. Nastavili jsme finanční nástroj, kdy půlku výše úvěru poskytne bezúročně stát z Modernizačního fondu, půlku stavební spořitelny za běžný úrok. Pro žadatele tedy bude úrok z celkového úvěru poloviční oproti tomu, kdyby celou půjčku čerpali jen ze zdrojů stavebních spořitelen. Jde o oboustranně výhodnou spolupráci, která v první řadě, a to bych rád opět zdůraznil, umožní renovace i těm domácnostem, které nemohou realizace pokrýt z vlastních zdrojů. Přinese jim snadnější přístup k úvěrům s nízkým úročením na úsporné bydlení za dodržení zásad zodpovědného úvěrování ze strany finančních ústavů.

Pro stavební spořitelny a banky, které se do programu přihlásí, jde o novou motivační obchodní příležitost, kdy krom vlastních prostředků mohou využít i prostředky z Modernizačního fondu a mohou rozšířit nabídku svých produktů v segmentu energetických úspor, který bude v dalších letech opravdu výrazně akcentovat naplňování strategií státu v návaznosti na legislativu EU.

Proč je nabídka výhodných úvěrů omezena pouze na žadatele z programu Oprav dům po babičce? Máte k dispozici nějaká data, která naznačují, že tato skupina potřebuje více pomoci než ti, co žádají o dotace z dalších titulů?

Program Oprav dům po babičce na rozdíl od programu Nová zelená úsporám Standard podporuje pouze komplexní renovace, to znamená finančně náročná celková zateplení doplněná dle preference žadatele o další opatření, jako jsou domácí fotovoltaické elektrárny, úsporné zdroje energie, systémy na efektivní hospodaření s vodou a další. Zároveň má podmínku vlastnictví pouze jedné nemovitosti k bydlení, takže jeho výhody mohou využít pouze domácnosti bez možnosti dalších příjmů např. z pronájmů bytů, a cílí tak zejména na mladé rodiny řešící své bydlení.

Na evropské úrovni se na další rok chystají škrty v rámci dotační politiky. Dotknou se tyto škrty i vašeho rozpočtu? Vy momentálně přerozdělujete i prostředky z evropských peněz – máte už představu, jaký budou mít škrty dopad na současnou strukturu programů?

Žádné velké změny neočekáváme. Máme dobře rozjeté dlouhodobé programy, ať už jde o Operační program Životní prostředí, nebo Operační program Spravedlivá transformace, placené z fondů Evropské unie, které mají Evropskou komisí schválené alokace finančních prostředků. Dále spravujeme Modernizační fond financovaný z výnosů emisních povolenek, ze kterého je financována mj. Nová zelená úsporám, a který je klíčovým nástrojem pro dekarbonizaci. Ve všech programech pracujeme s nastavením výše dotace v souladu s principy efektivity a hospodárnosti, a tam kde je to možné, nastavujeme finanční nástroje. Právě v oblasti dekarbonizace, kde se celkové náklady odhadují nad 3 biliony korun, bude zapojení finančních nástrojů aktivující soukromé zdroje naprosto nezbytné. 

Svými programy chcete žadatele i edukovat co do způsobů kumulace energetických úspor. Často se mluví o tom, že v tomto ohledu mohou pomoci systémy smart homes. Zabýváte se aktivně touto problematikou? Máte případně do budoucna v plánu přispívat žadatelům i na tato řešení? Trh zažívá poměrně výrazný růst. 

Program Nová zelená úsporám je primárně zaměřen na energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů energie. Motivujeme domácnosti ke komplexnímu přístupu k renovacím, aby maximálně využily možnosti, které jim stát v podpoře jejich úsporného bydlení nabízí. Chytrá řešení jako tzv. smart homes mohou být doplňkem, jak efektivně zajistit provoz domu, mohou mít s ohledem na pořizovací náklady rychlou návratnost, a proto s podporou nepočítáme.

Přečtěte si také