Klíčový software vyvíjíme „in house“

Naší úlohou je najít a poskytnout co nejefektivnější řešení s využitím nejmodernějších technologií, říká šéf VR Group Vít Ryška.

Stojí v čele firmy, která se pohybuje ve velmi specifickém odvětví zaměřeném na virtuální rea­litu. VR Group v čele s předsedou představenstva Vítem Ryškou navíc letos oslavila 25. výročí svého založení. To znamená, že firma s byznysem začínala v době, kdy byla virtuální realita ještě víceméně „v plenkách“.

S jakými výzvami jste se v prvních letech existence museli potýkat?
Nejprve si pojďme ujasnit, co to virtuální realita a její další sestry jsou. Je to technologie, která umožňuje uživatelům ponořit se do počítačem vytvořeného, kompletně simulovaného prostředí. Uživatelé nosí speciální periferie, které nahrazují jejich vizuální, sluchový a často i hmatový vjem reálného světa digitálním světem.
Rozšířená realita kombinuje reálný svět s digitálním obsahem. Na rozdíl od VR, AR neponořuje uživatele úplně do virtuálního prostředí. Místo toho vrství digitální informace – jako jsou obrázky, texty nebo interaktivní data – přímo do uživatelova reálného vidění, obvykle pomocí smartphone nebo speciálních AR brýlí. Smíšená realita (MR) je pak pokročilejší forma AR. MR umožňuje uživatelům interagovat a manipulovat jak s fyzickým, tak s digitálním světem. Technologie MR rozpoznává fyzické objekty v reálném prostředí a umožňuje digitálním objektům interagovat s reálnými objekty v reálném čase.

Termín XR (Extended Reality) je zastřešujícím pojmem, který zahrnuje všechny formy kombinovaných reálných a virtuálních prostředí a interakcí člověka se světem generovaných počítačem. XR zahrnuje VR, AR i MR a jakoukoli budoucí technologii v této oblasti.
Vyvíjí se technologie pro komunikaci s digitálním světem, přičemž výkonnost a rovněž cena těchto systémů příznivě klesá. To, co bylo kdysi výsadou špičkových pracovišť, je dnes záležitost takřka běžné spotřeby. V počátcích jsme se potýkali zejména s nedostatečnou technologií a prostředky na investice. Vše jsme rozvíjeli s přispěním toho, co jsme vydělali.

Co svým klientům nabízíte, aby se na vás obraceli i s novými projekty?
Unikátnost ve vojenství – přesná kopie reálného světa, a to nejen z hlediska území, ale i chování všeho, co se v tomto prostředí pohybuje. Trendem je vytvoření digitálního dvojčete prostředí vojenské operace, které bude propojené s informacemi z reálného světa. Vzniká tím nový ucelený syntetický svět, ke kterému uživatelé přistupují nebo vlastně v něm konají. Mohou v něm i vzájemně interagovat v prostředí dnes nazývaném metaverse.
V čem vidíte hlavní rozdíly mezi tím, jak se s virtuální realitou podniká ve vojenství a jak v klasickém spotřebitelském sektoru?
Ve vojenství mají XR technologie své pevné místo. Jsou obecně nazývány simulačními technologiemi. Hlavním rozdílem je specializace versus masovost produkce. Zatímco vojenské systémy se vyvíjejí převážně na speciální účely, s ohledem na skutečné parametry reálných systémů, ve spotřebitelském sektoru se cílí zejména na masovost a wow efekt, který prodává.

Momentálně se o vás mluví hlavně v souvislosti s výcvikem obsluhy obrněných vozidel CV90, který budete zajišťovat pro Armádu ČR. Máte už představu, jak přesně bude výcvik probíhat?
Z hlediska technologií je to pro nás zakázka, pro kterou máme většinu technologií vyvinutých. Zde je třeba zdůraznit, že veškerý klíčový software, na kterém naše simulační systémy běží, je vyvinutý in-house a pro zákazníka se tak eliminuje bezpečnostní riziko a riziko závislosti na třetích stranách. Výcvik bude probíhat na základě požadavků odborníků z AČR, kteří mají společně s námi velké zkušenosti s výcvikem s vy­užitím moderních simulačních technologií.

Vaší specialitou je navíc spíše letectví. V čem je pro vás pozemní výcvik odlišný? Je náročnější, lukrativnější, prestižnější?
Pracujeme jak pro vzdušné, tak pozemní síly. Ať už byl výcvik jakkoli odlišný, v blízké budoucnosti to tak nebude. Armáda musí působit při plnění svých úkolů jako jeden celek. Právě při přípravě na takové operace mohou moderní simulační technologie a komplexně vytvořený syntetický svět nesmírně pomoct.

Armáda ČR není váš jediný odběratel, vaše reference jsou mezinárodního charakteru. V čem se výcvik s českým klientem liší od výcviku se zahraničními klienty?
Především je třeba zdůraznit, že naše společnost neposkytuje výcvik, ale prostředky pro výcvik s využitím simulačních technologií. Je ale pravda, že 25 let práce v tomto prostředí nám dalo i docela velké zkušenosti i z oblasti metodiky výcviku. Co se týče srovnání, samotný výcvik nemá velké odlišnosti. Liší se požadavky na výcvikové systémy, které má každý zákazník specifické a reflektující jeho potřeby. A naší klíčovou schopností je, že my mu po společné analýze dokážeme nabídnout systém dle jeho potřeb na míru.

Podle čeho se rozhodujete, zda práci na některém projektu či pro určitého klienta přijmete? Organizačně patříte pod LOM Praha. Dokážu si představit, že spousta zakázek k vám přichází z tohoto směru. Jak to ale máte s těmi například od soukromých subjektů?
Díky tomu, že jsme dceřiná společnost LOM Praha, a tím pádem nepřímo spadáme pod ministerstvo obrany, je AČR naším hlavním klientem. Zakázky od AČR tedy rozhodně neodmítáme a snažíme se vždy vyhovět. Zakázky od domácích i zahraničních soukromých subjektů přicházejí, ale vždy je rozhodující takzvaný koncový uživatel. Vojenský výcvik spadá pod zákony upravující obchod s vojenským materiálem, kdy o možnosti realizace rozhoduje posouzení orgánů ČR, konkrétně MPO a MZV.

Současná geopolitická situace nastartovala řadu diskusí o zajišťování obrany. Jak se od začátku války na Ukrajině změnil byznysový život ve VR Group?
Diskuse o zajištění obrany země probíhají ne­ustále a podléhají obraným strategiím, které se tvoří na základě vývoje geopolitické situace. Válka na Ukrajině akcentovala potřebu zajištění obrany a také poskytla spoustu informací o povaze současného ozbrojeného konfliktu. To pro nás znamená detailnější stanovení potřeb a požadavků na zajištění připravenosti vojáků a jejich velitelů na takový typ operací. Naší úlohou je najít a poskytnout co nejefektivnější řešení s využitím nejmodernějších technologií.

Vývoj ve světě digitálních technologií je neméně dynamický. Jakými prostředky zajišťujete, že jsou vaše systémy i služby stále poplatné nejmodernějším technologiím?
Nejenže sledujeme rozvoj moderních technologií, my se podílíme na jejich vývoji a používáme ty nejmodernější z nich do našich systémů. Důvod je jednoduchý. Pořád existuje technologická nedostatečnost pro potřeby plného vy­užití virtuálních světů pro naše účely, ať už se bavíme o výkonnosti výpočetních systémů, nebo o oblasti tzv. imersních technologií, tedy hledání ideál­ního interface mezi člověkem a vytvořeným syntetickým digitálním světem.

Kam vaše firma směřuje a jaké jsou plány pro nejbližší i vzdálenější budoucnost?
Plány odpovídají tomu, co jsem zmiňoval dříve, tedy provázání vytvářeného syntetického světa s tím reálným, a to nejen fyzickým, ale například i se simulací komplexního elektromagnetického prostředí, které v moderním ozbrojeném konfliktu sehrává klíčovou roli. Takto vytvořené prostředí pomáhá nejen při přípravě vojenských profesionálů, ale i při plánování obrany nebo i řízení operací. Portfolio se tím nerozšiřuje, spíše modifikuje. Velikost společnosti bych podřídil zajištění její potřebné flexibility.

Přečtěte si také