Až 30 procent onemocnění lze předejít včasnou prevencí. Zdravotní programy pro zaměstnance přinesou 70 miliard ročně

Třetina úmrtí v České republice je způsobena nemocemi, kterým je možné předejít. Pouze jedna jediná koruna investovaná do zdravotní prevence může snížit nemocnost až o 10 %.

V úterý 30. ledna 2024 proběhl na půdě Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky odborný seminář, který se tématu zdravotní prevence a jejího pozitivního ekonomického efektu podrobně věnoval. Cílem akce s názvem „Zvýšení efektivity českého zdravotnictví a růstu českého hospodářství, programy a opatření na podporu zdraví organizované zaměstnavateli“ je podnítit diskuzi o důležitosti preventivní péče a jejích přínosech pro společnost – zaměstnance i zaměstnavatele. Programy a opatření zaměřené na podporu zdraví organizované a hrazené zaměstnavateli mohou totiž mít podstatný vliv na zvýšení efektivity zdravotní péče, ale i na růst českého hospodářství.

Seminář z velké části reaguje na nedávno schválený Konsolidační balíček (zákon 349/2023 Sb.), který negativně dopadá na podporu zdravotní péče o zaměstnance. Tímto rozhodnutím se zdravotní benefity zařazují mezi ostatní zaměstnanecké výhody, jako jsou třeba sport, kultura, nebo dovolená. Na toto již reagoval Senát Parlamentu ČR, který požádal vládu o nápravu. Prevence a včasné řešení zdravotních problémů zaměstnanců totiž zefektivňuje fungování českého zdravotnictví a v souhrnu šetří náklady jak státu, tak i zaměstnavatelů. Zvýšení kvality života zaměstnanců jde se zlepšením zdraví ruku v ruce.

Senátoři i poslanci nyní hledají cestu, jakým způsobem preventivní lékařskou péči podpořit. Smysl preventivních opatření hrazených ze strany zaměstnavatelů dokazují i data, která se přímo propisují do české ekonomiky. „Data ukazují, že až 30 % úmrtí je způsobeno preventabilními nemocemi, prevence přináší nejen snížení úmrtnosti, ale i delší aktivní život a také delší zapojení do pracovního procesu. Zavedení komplexních Programů podpory zdraví mohou snížit až o 10 % počet dnů pracovní neschopnosti a prodloužit zdravý život o 1 rok. Taková opatření pak znamenají pro zaměstnavatele výrazné zvýšení efektivity a provozního zisku,“ říká MUDr. Oldřich Šubrt, Ph.D., předseda správní rady platformy Academy of Health Care Management.

Mnoho firem u nás i v zahraničí se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovní síly. Součástí problému je také skutečnost, že část zaměstnanců tráví podstatnou část posledního roku svého pracovního života v pracovní neschopnosti. V takovém případě jsou náklady státu na zaměstnance vyšší, než kdyby pobírali důchod. Přitom investice do zdraví (například v podobě rozšíření primární a sekundární prevence) se dlouhodobě vyplatí. Stát nepřichází o přispěvatele do státní pokladny a zaměstnavatelé o pracovní sílu. 

 „Zdravotní stav české populace není dobrý a musíme s tím rychle něco dělat, protože jako stát přicházíme o obrovské bohatství a jako občané bychom se mohli těšit z výrazně vyšší kvality života. Systematická podpora zlepšování veřejného zdraví patří mezi největší priority ministerstva zdravotnictví, prevence je tou nejefektivnější cestou,“ vysvětluje Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví. „Aktivity v oblasti zdravotní prevence u zaměstnanců a zaměstnavatelů jsou hodně důležité, ale nesmíme zapomínat na celou populaci, zapojení neziskového sektoru, občanských sdružení, odborných asociací atd. Právě na toto propojování v oblasti zdravotní prevence klade naše ministerstvo zdravotnictví a celý stát v nové strategii v oblasti podpory veřejného zdraví velký důraz,“ připomíná ředitel Matyáš Fošum.

Platforma Academy of Health Care Management (AHCM) se dlouhodobě snaží motivovat zaměstnavatele, aby skrze specializované programy a opatření přispívali ke zdraví svých zaměstnanců. Jedno z řešení vidí iniciativa v Programu podpory zdraví v rámci pracovně lékařských služeb. Program, který by v budoucnu mohl být dostupný pro všechny zaměstnance, klade důraz na rozšířenou primární a sekundární prevenci, dostupnost, koordinaci a komplexnost péče. Plánované programy se budou řídit Metodikou Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Platforma spojuje poznatky z 30 let vývoje českého zdravotnictví, moderní trendy ovlivňující zdravotní systémy v USA, Evropě i jinde ve světě a úspěšné postgraduální vzdělávací metody zejména z anglosaského prostředí. AHCM organizuje konference a semináře, pořádá kurzy pro zdravotnický management a je akreditovanou společností pro udělení akademického titulu MBA ve zdravotnictví (program je určený pro vedoucí pracovníky zdravotnických institucí).

Přečtěte si také