Těsné partnerství v srdci Evropy

  • 22. října 2021

Foto: Shutterstock

Velice mě těší, že ekonomický týdeník Euro, který nyní držíte v rukou, obnovil tradici mimořádné přílohy na téma Rakousko při příležitosti státního svátku Rakouské republiky, který slavíme 26. října.

Plodná spolupráce

Rakousko a Českou republiku spojuje v srdci Evropy těsné partnerství. Velmi intenzivně spolupracujeme na celostátní úrovni, ale také na úrovni spolkových zemí, i jednotlivých okresů. Například nedaleko státních hranic ležící Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina velmi dobře spolupracují s rakouskými spolkovými zeměmi Dolní Rakousko, Horní Rakousko a Vídeň. Zároveň hlavní město Rakouska Vídeň je v pravidelném kontaktu s hlavním městem Prahou a Brnem.

V rámci strukturální a investiční politiky Evropské unie bylo na projekty programu Interreg přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou v rámci evropské teritoriální kooperace na období let 2014 až 2020 vyčleněno 2,5 miliardy českých korun. A nové programové období Interreg, které bude trvat od roku 2021 do roku 2027, právě začíná. Praktickým příkladem výsledků tohoto programu je například Centrum policejní spolupráce v jihomoravském Mikulově a v rakouském Drasenhofenu, kde se dokonce uskutečňují společné hlídky policistů, a také přeshraniční koordinace v oblasti zdravotnictví a záchranné služby. Tato spolupráce se velmi vyplácí i v případě katastrofy. Při strašlivém tornádu na jižní Moravě letos v červnu dorazily na místo jako první právě jednotky záchranářů z rakouské strany.

Velvyslankyně Bettina Kirnbauer. Foto: BMEIA/Gruber

Spolupráce zároveň velmi dobře funguje i na úrovni střední Evropy. Jmenujme například takzvaný Slavkovský formát, kde se scházejí premiéři České republiky, Rakouska a Slovenska. Dále je to Středoevropská pětka, známá také jako Central Five, založená loni v červnu 2020 ve Vídni ministry zahraničí, která kromě již zmíněných států sdružuje i zástupce Slovinska a Maďarska a věnuje se koordinaci aktivit spojených s pandemií covidu-19. Potěšující je, že frekvence setkávání diplomatů na této úrovni je vysoká. Letošním vrcholem politických setkání byla zcela určitě návštěva českého prezidenta Miloše Zemana v červnu ve Vídni. Navíc i v Evropské unii a na celosvětové úrovni v Organizaci spojených národů často Rakousko a Česká republika zastupují společné zájmy. Přitom právě Česko sehrává jako aktuálně předsedající stát Slavkovské trojky a také díky blížícímu se předsednictví Rady EU ve druhé polovině roku 2022 velmi důležitou roli. A Rakousko samozřejmě udělá maximum, aby Česká republika v tomto ohledu obstála.

Hospodářské úspěchy

Rakousko a Česká republika jsou také silnými partnery v ekonomické oblasti. Objem našeho společného obchodu nyní dosahuje hodnoty téměř tří set miliard českých korun. Pro Rakousko je tak Česko hlavním obchodním partnerem ve střední a východní Evropě. Zároveň rakouské společnosti s velkým nasazením investují v České republice již od pádu železné opony. S objemem investic 330 miliard českých korun je vaše země celosvětově třetím nejvýznamnějším investičním cílem rakouských firem.

Zároveň jsou v Rakousku čeští hosté velmi vítáni a zdá se, že se u nás cítí jako doma. Ať již jde o městské výlety na jaře, horskou turistiku v létě, wellness na podzim, nebo lyžování v zimě. Těší nás, že naši čeští hosté dokážou ocenit vysokou kvalitu nabídky rakouských volnočasových aktivit. I letos v létě byly počty návštěvníků z vaší země jen mírně pod úrovní před koronavirovou pandemií. Pro připomenutí: v roce 2018 jsme v Rakousku napočítali 947 500 českých hostů s více než třemi miliony přenocování.

Dostupné očkování

Tím se dostávám k velké výzvě posledních dvou let, pandemii nemoci covidu-19. Ta od loňského března s velkou silou zasáhla nejen Rakousko a Českou republiku, ale celý svět a vedlo to k výrazným omezením svobody pohybu a cestování i hospodářského, sociálního a kulturního života. Tato opatření byla bolestivá, ale nezbytná, abychom nad pandemií získali kontrolu. Jsem také velmi ráda, že se rychle podařilo vyvinout vhodné vakcíny a že jich máme, alespoň v našich zemích, k dispozici dostatečné množství, abychom mohli každému nabídnout očkování. Víme totiž, že očkování co největšího počtu lidí je klíčové pro návrat k normálnímu životu. Nesmíme v tomto ohledu zapomenout na spolupráci v rámci Evropské unie, která k tomuto úspěchu zásadním způsobem přispěla.

V této souvislosti se Rakousko zasazuje o zajištění univerzálního a spravedlivého přístupu k očkovacím látkám proti nemoci covid-19 na celosvětové úrovni, aby bylo možné co nejrychleji dosáhnout vysokého očkování na celé planetě. Rakousko dosud předalo přibližně dva miliony dávek vakcín třetím zemím, jako je Gruzie, Ukrajina a Írán. Protože nikdo nebude v bezpečí před touto nemocí, dokud nebudou v bezpečí všichni.

Počátkem letošního roku Evropská unie požádala Rakousko o koordinaci pomoci EU při očkování pro země západního Balkánu. Ačkoli to představovalo řadu právních a logistických výzev, Rakousko bylo prvním členským státem unie, kterému se letos v květnu podařilo předat značný počet dávek očkovacích látek v rámci mechanismu sdílení vakcín v EU, takzvaného EU Vaccine Sharing Mechanism, nejprve v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny, a následně ve všech ostatních zemích západního Balkánu. Rakousko tak potvrdilo, že je solidárním a spolehlivým partnerem, zejména v dobách krize.

Krizové partnerství

Zároveň Rakousko a Česká republika během pandemie velmi úzce spolupracovaly, z počátku zejména pokud šlo o repatriaci našich občanů, které jsme přepravili domů z celého světa. V důsledku toho bylo obzvlášť důležité udržet ve střední Evropě, která je ekonomicky velice silně provázaná, neporušený hospodářský cyklus a stávající hodnotové řetězce. Jsem velice ráda, že po celou dobu pandemie zůstalo možné, aby obchodní cestující, zejména přeshraniční pracovníci a přepravci zboží, překračovali hranici mezi Rakouskem a Českou republikou. Neměli bychom zapomínat, že do Rakouska každodenně dojíždí více než deset tisíc českých pracovníků, kteří k zvládnutí pandemie také významně přispěli, zejména v profesích v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Pandemie také vedla k prohloubení spolupráce mezi zeměmi střední Evropy, například v rámci zmíněného formátu Central Five na úrovni ministrů zahraničí.

Prezidenti Miloš Zeman a Alexander Van der Bellen se setkali letos v červnu ve Vídni.

Překonání hospodářské krize, kterou vyvolala pandemie covid-19, vyžaduje společné úsilí všech zemí EU. A Evropská unie významně přispěje fondem pro obnovu ve výši 750 mi­liard eur, který byl formálně zřízen letos v únoru, k dlouhodobé hospodářské prosperitě evropských států. Ale i na národní úrovni je třeba velké úsilí a každý z nás musí splnit své úkoly. Z tohoto důvodu spustilo rakouské ministerstvo zahraničí počátkem září 2021 iniciativu ReFocus Austria. V rámci této iniciativy bude až do června příštího roku více než stovka rakouských zastupitelských úřadů po celém světě včetně České republiky pořádat akce šité na míru s cílem podpořit rakouský exportní průmysl, aby po pandemii nemoci covid-19 znovu dobře nastartoval. Signál, který chceme vyslat, zní: Jsme zpátky i v podnikání!

Klimatická výzva

Další zásadní výzvu představuje změna klimatu. Rakouská spolková vláda si ve svém programu stanovila cíl dosažení klimatické neutrality do roku 2040 a v současné době pracuje na uvedení tohoto cíle v soulad s příslušnými opatřeními EU založenými na Zelené dohodě pro Evropu (European Green Deal) a Pařížské dohodě. Opatření sahají od fiskální politiky s ekologicko-sociální daňovou reformou přes stanovení cen emisí oxidu uhličitého až po oblast mobility a rozšiřování obnovitelných zdrojů elektrické energie. Existuje zde také mnoho příležitostí ke spolupráci, i když Rakousko odmítlo jadernou energetiku. Přesto moje země oceňuje výměnu informací mezi odborníky z obou zemí na tato témata.

Také v odvětví dopravy, zejména v rozvoji udržitelné mobility, jsme se dokázali významně posunout dopředu. Jako příklad uveďme dohodu o rozšíření železniční trati Vídeň-Praha-Berlín, která do poloviny třicátých let tohoto století zkrátí dobu cestování mezi Prahou a Vídní na dvě hodiny. Vylepšení se plánují také na trasách mezi Prahou a Lincem a na trase takzvané Dráhy Františka Josefa (Praha-Gmünd-Vídeň). Pokroku jsme dosáhli rovněž v oblasti přeshraničních dálnic do Vídně i do Lince.

Spjati historií

Rakousko a Česká republika se mohou ohlédnout za staletími sdílené historie. Tento příběh obsahuje mnoho vrcholných okamžiků, ve kterých oba naše národy společně významně přispěly ke kulturnímu, vědeckému, politickému a hospodářskému rozvoji Evropy. Jsou zde ale také velmi bolestivé, tragické momenty. Zájemcům bych ráda doporučila společnou práci historiků z obou zemí, která nedávno vyšla pod názvem „Sousedé: Česko-rakouské dějiny“. Představuje milník ve vývoji vztahů mezi našimi zeměmi a v evropské politice zachování vzpomínek.

Vztahy Rakouska a Česka stojí na pevných základech a jsou lepší než kdy dříve. A na těchto základech chceme nadále stavět, a to pod ochranným deštníkem Evropské unie jako spolehlivé a stabilizující síly ve světě krizí a nejistoty.

Na závěr vám, milí čtenáři, přeji inspirativní čtení rakouské přílohy. Kéž toto čtení vzbudí váš další zájem, moji krajané by byli velice potěšeni, kdyby vás mohli osobně přivítat v Rakousku.

Bettina Kirnbauer, velvyslankyně Rakouské republiky v ČR

Přečtěte si také