Před sto lety vystudovala první právnička. Ženy v právu je potřeba podporovat i dnes

Role žen v právnických profesích je podle elitních právniček nezastupitelná a ničím nenahraditelná. Oproti firemnímu segmentu, kde se v posledních desetiletích razantně zvyšuje zastoupení žen ve vedení právních týmů, je ale stále nedostatek právniček na partnerských pozicích v advokacii.

Na konci prosince uplynulo sto let, kdy opustila brány právnické fakulty u nás první žena – právnička. Anděla Kozáková Jírová měla cestu k úspěšné právní praxi ale ještě o něco delší. Šest let po promoce se stala notářským substitutem, o dalších deset let později byla jmenována notářkou. A to jako první žena v Československu i v celé Evropě. Projekt #PRVNÍCH100LET, jehož je Týdeník Euro mediálním partnerem, s tímto odkazem spojuje současné inspirativní dámy práva i veřejného života a připomíná osudy žen, které jejich profese formovaly.

Dnes je již pro všechny právnické profese zapojení žen samozřejmou, logickou a přirozenou volbou. Stejně jako jejich podpora v karierním růstu. „Například podíl žen na vedoucích právních pozicích ve firmách se v posledních desetiletích razantně zvyšuje a ženy v nich tvoří téměř polovinu,“ zmiňuje mezinárodní advokátní kancelář White & Case. Dodává ale, že to ani přes narůstající trend stále neplatí pro partnerské pozice v advokacii. A to přes to, že „poměry“ jsou celkem vyrovnané. Například ke konci loňského října byl poměr zapsaných koncipientek vůči zapsaným koncipientům 46 ku 54 procent a poměr aktivně činných advokátek vůči advokátům 41 ku 59 procent.

Foto: Shutterstock

„Vnímáme otázku diverzity v kontextu toho, jak nejlépe ženy v právnických profesích podpořit,“ říká partnerka Deloitte Legal Jaroslava Kračúnová. Podpora by podle ní měla být strukturální a reflektovat potřeby žen v exponovaných profesích, stejně tak jako žen, které na svých kariérách pracují na startovních pozicích. 

„Podpora žen v podobě důvěry a odbourávání zažitých stereotypů je velmi důležitá zejména proto, aby si samy ženy uvědomily, že neexistují žádné limity pro to, čeho ve svých profesích mohou dosáhnout, které by byly dány právě tím, že jsou ženy,“ říká právnička a partnerka IBM Marcela Káňová s tím, že je naprosto v pořádku mít jasné profesní cíle a sny, za jejichž dosažením půjdou se stejnou silou a „drivem“, kterým se u mužů nejen že nikdo nediví, ale dokonce je očekává. „Co advokát pro zastupování klienta nesmí postrádat je sebevědomí, a toho mají často mladí právníci přirozeně více než mladé právničky. Proto je potřeba ženy na začátku kariéry podpořit, aby neodešly, ale naši praxi obohatily o to, co v pánském klubu jinak chybí,“ zmiňuje pak advokátka PRK Partners Kristýna Faltýnková.

Jak dodávají právničky z White & Case, klíčové jsou konkrétní pozitivní příklady. „Ty mají významný vliv na celkovou situaci, a to především tím, že dále motivují ostatní ženy v jejich úsilí a ukazují, že i tam, kde se to zdá těžké, existuje cesta,“ říká partnerka kancléře Eva Svobodová s tím, že právě proto ve White & Case před téměř 20 lety vznikla Globální ženská iniciativa jako výraz uznání významu a talentu žen-právniček. Tato inciativa má podle právniček kanceláře zcela reálné dopady na fungování firmy. Třeba v letošním roce činí podíl žen mezi celosvětově nově jmenovanými partnery více než 50 procent.

Témata přínosná pro všechny

Úspěšné právničky jedním dechem dodávají, že může v právním světě ženský element mnohdy hrát svou roli.  „Ženy obecně jsou nositelkami důležitých principů a hodnot, jako jsou spolupráce a transparentnost. Jejich přítomnost přináší do advokacie nadhled a často i větší míru racionality,“ říká Adéla Krbcová, partnerka Peterka & Partners. Generální ředitelka D.A.S. pojišťovny Jitka Chizzola vyzdvihuje u kolegyň právniček zase kvalitu odvedené práce, odbornost, zodpovědnost, tvořivost v projektech.

„Vlastnosti, jako jsou empatie, otevřenost či vytrvalost, jsou v poradenství zásadní. Pokud se dokážete vcítit do potřeb klienta, je to cesta k naplnění jeho očekávání a vybudování dlouhodobých vztahů,“ dodává Veronika Dvořáková, partnerka Havel & Partners. Podle advokátky PRK Partners Kristýny Faltýnkové je stále velmi rozšířený názor, že právník či advokát musí být tvrdý, mít ostré lokty a za klienty se rvát. „S těmito atributy jsou primárně spojováni muži. Právní práce je však mnohem komplexnější, je potřeba klientům naslouchat a pochopit jejich cíle a motivaci, většina naší práce nespočívá ve sporech, ale v uzavírání dohod, je třeba dbát na detaily a souvislosti,“ říká.

Klíčovým tématem, které přinesly na stůl právě ženy, a to nejen v advokacii, je skloubení profesního a rodinného života.  „Naše práce je enormně náročná pro všechny, tím spíše pro ženy, které častěji než muži usilují o naplnění více životních rolí. I proto je naším cílem ženy v advokacii podpořit nejen v kariéře či vzdělání, ale umožnit jim také překonávat překážky, kterým stále v mnoha ohledech čelí,“ říká Veronika Dvořáková a Marcela Káňová dodává: „Ženy se nesmí stydět za to, že dokáží efektivně skloubit profesní a rodinný život, byť to s sebou logicky nese ústupky na obou „frontách“, ale ani za to, že se jeden z nich rozhodnout z jakéhokoliv důvodu upřednostnit.“

Pestrost týmů je zásadní

Podle Moniky Novotné, partnerky advokátní kanceláře Rödl & Partner je diverzita zásadní i pro fungování právních týmů. „Každý tým funguje nejlépe, když v něm spolupracují muži i ženy, každý s trochu odlišným pohledem, přístupem, metodami, a právnické profese nejsou žádnou výjimkou,“ říká. Partnerka Z/C/H Legal Jana Hladká Zilvarová zmiňuje potřebu rovnováhy. „Ženský a mužský svět se v mnohém liší a v mnohém prolínají. Pokud se chceme jako společnost vyvíjet, je velice důležité, abychom na tom pracovali společně. Patriarchát i feminismus jsou za mě přežitky. Nové buzzword je za mě rovnováha,“ popisuje. V advokacii se podle Hladké Zilvarové daří tuto rovnováhu budovat.

Prostředí advokátních kanceláří je podle Markéty Pravdové z bnt attorneys in CEE velmi specifické a může se zdát, že je to především mužská záležitost. Není tomu ale tak. „Vzájemná spolupráce právniček a právníků perfektně funguje a klienti se tak mohou spolehnout, že se na jakýkoliv případ díváme z různých úhlů. Proto je důležité, aby ženy byly součástí advokacie,“ říká. Také podle Sylvie Sobolové, partnerky advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík je důležité podporovat všechny bez ohledu na pohlaví, protože kvalitní tým vyžaduje různorodost a současně soudržnost. „Určitá vyváženost v zastoupení žen a mužů přináší bezpochyby různý pohled na věc, jiné metody práce a komunikace. Pokud se povede tým sestavit z lidí, kteří se navzájem dobře doplňují, je to na jeho výsledcích poznat. Bylo by možno zmínit určitá klišé, na která se často poukazuje v souvislosti s rozdílným stylem práce a přínosem jednotlivých pohlaví. Nicméně většina z nich se v praxi moc nepotvrzuje,“ myslí si.

Diverzita jako téma pro mladé

Témata spojená s diverzitou či v širším kontextu udržitelností jsou zásadní také pro nastupující generaci právníků a právniček. Podle advokátní koncipientky Bird & Bird Kristiny Kůdelíkové je zásadní například časová náročnost advokacie, která nemusí být slučitelná s rodinným životem. „Je proto nutné podporovat zejména návrat žen do právnických profesí poté, co založí rodinu, a vycházet jim vstříc natolik, abychom tu snad v blízké budoucnosti měli co nejvíce žen na vedoucích právnických pozicích. Zároveň je nutné pracovat i na boření určitých tabu – starost o domácnost, děti a o teplo rodinného krbu zcela jistě není jen výsadou žen,“ říká zástupkyně nejmladší generace.

Jana Fuksová, advokátka v KPMG Legal si myslí, že právnické profese obecně a nejvíc advokacie v postavení žen udělala za posledních pár let značný posun k lepšímu. „V tomto trendu je potřeba pokračovat a podporovat jej, a to ku vzájemnému prospěchu všech – jak právnických profesí jako takových, kterým větší zapojení žen prospěje, tak samotným zapojeným ženám. Navíc považuji za důležité poskytnout podporu hlavně mladým a začínajícím právničkám napříč profesemi, aby v oboru zůstaly, a ukázat jim, že v právu ženy mohou excelovat jako v jakémkoli jiném oboru,“ uzavírá Fuksová.

Přečtěte si také