Na křídlech ESG

Letiště Praha je už 85 let českou bránou do světa. Minulostí však nežije, udává trendy a klade velký důraz na principy udržitelného rozvoje ESG, neboli Environmental, Social a Governance.

Spojení těchto tří písmen a oblastí může být pro řadu lidí novinka, nikoli však pro Letiště Praha. Právě společnost provozující Letiště Václava Havla Praha není v této oblasti nováčkem. Stejně jako řada dalších mezinárodních letišť na celém světě se řídí principy ESG naprosto přirozeně.

Provoz velkého mezinárodního letiště s sebou nese široké spektrum činností, které mají vliv na různé zájmové skupiny a oblasti. V sousedství letiště se nedá vyhnout hluku a dalším vlivům. Letiště Praha však chce být dobrým sousedem, proto dobrovolně zahrnuje do své každodenní činnosti principy firemní odpovědnosti.

„Jako velké společnosti nám záleží na odpovědnosti ke všem aktérům i budoucím generacím. Nezajímá nás pouze ekonomický zisk, ale také cesta k němu. Proto jsme naše cíle sjednotili v rámci ESG strategie,“ říká Soňa Hykyšová, ředitelka pro oblast životního prostředí, udržitelnosti a ESG Letiště Praha.

Příprava měsíce či roky

Vytvořit ESG strategii není jednoduché. Příprava zabere měsíce, u větších firem roky, a může přijít na miliony korun. Letiště Praha však mělo velkou výhodu. „Udržitelnost pro nás není novinkou, nový je pouze název ESG. Těmto tématům se věnujeme řadu let a dobrovolně dodržujeme parametry. Hlavním cílem bylo tato témata sjednotit, což se nám povedlo v rámci komplexní ESG strategie,“ přibližuje Filip Zelingr, ředitel pro audit, řízení rizik a compliance Letiště Praha. Jak probíhala příprava strategie?

Letiště Praha ukotvilo téma ve své organizační struktuře. Jeho důležitost podtrhuje fakt, že spadá přímo pod místopředsedu představenstva Jiřího Krause. Velká část témat již ve společnosti sice byla nastavena, ale příprava strategie trvala pracovní skupině rok. V případě neexistujících programů by to však trvalo mnohem déle.

Uhlíkově neutrální

Do vlastní ESG strategie Letiště Praha zahrnulo programy, které fungovaly řadu let. Celkově se zaměřuje na devět pilířů relevantních pro jeho fungovaní. V environmentální oblasti se soustředí na pět pilířů, klíčovým cílem je být uhlíkově neutrální. Letecká doprava sice produkuje pouze zhruba dvě až tři procenta světových emisí oxidu uhličitého, ale tlak veřejnosti je obrovský a k uhlíkové neutralitě vede poměrně dlouhá cesta.

Letiště Praha je proto od roku 2010 zapojeno do programu Airport Carbon Accreditation, který vyhlásil mezinárodní výbor letišť ACI Europe. „Loni jsme díky úsporným opatřením snížili emise o 72 procent oproti roku 2009. Počítáme s tím, že uhlíkové neutrality dosáhneme do roku 2030 a čisté uhlíkové neutrality do roku 2050,“ nastiňuje plány Soňa Hykyšová.

Pražské letiště je v současnosti ve třetí fázi programu, ale jeho pozice není jednoduchá. Celých 85 procent emisí totiž tvoří třetí strany, tedy dodavatelé a letecké společnosti. „Proto je také motivujeme ke snižování. Je pro nás výhodné, když letecké společnosti nasazují na linky do Prahy moderní letadla, která mají nižší emise a hlukovou zátěž. Proto naše partnery a dopravce motivujeme k zapojení do iniciativy Green PRG 2050. Věřím, že nejpozději do roku 2050 se do ní přidají všichni partneři,“ přeje si Filip Zelingr.

Letiště Praha se soustředí i na snižování hlukové zátěže. Proto dlouhodobě monitoruje hlukové zatížení na 14 stanicích a provádí programy na jeho snížení. Kromě motivace dopravců k používání moderních letadel hlukovými poplatky rovněž snižuje dopady programem Ventilace, do kterého je alokováno 150 milionů korun na vybavení školských zařízení, pěti set domů a bytů v okolí letiště moderními ventilacemi jako doplňkovým protihlukovým opatřením. V minulosti pak byla v souladu s legislativou vyměněna okna v okolních obcích za ta s vyšší neprůzvučností.

Další důležitou oblastí je snižování znečištění životního prostředí. Do pěti let chce Letiště Praha snížit množství komunálního odpadu na skládkách a do konce roku 2050 plánuje stát se Zero Waste Airport. K tomu má pomoci i zavádění principů cirkulární ekonomiky a zvyšování podílu recyklovaných materiálů na stavbách.

„Nesoustředíme se pouze na snižování dopadů našeho provozu. V rámci environmentální odpovědnosti se hlásíme rovněž k projektu Druhově pestrého letiště, v němž chceme do roku 2050 zvýšit biodiverzitu a vytvořit zelený prstenec okolo letiště provedením stovky konkrétních projektů,“ konstatuje Hykyšová.

Včelám se daří

Letiště Praha se environmentálním projektům věnuje dlouhodobě, což potvrzují například včely. V areálu letiště je chovají od roku 2011 a jejich med plní již devátým rokem v řadě ty nejpřísnější limity v tradiční soutěži Český med, kde pravidelně získává zlatou medaili. „Včely chováme za účelem biomonitoringu prostředí, aktuálně máme šest včelstev. Med a pyl nám pomáhají monitorovat prostředí díky pravidelným rozborům Vysoké školy chemicko-technologické v Praze,“ vysvětluje Hykyšová.

ESG strategie se netýká pouze environmentální odpovědnosti. Letiště Praha se zaměřuje rovněž na cíle v sociální odpovědnosti. V tomto případě jde o dvě oblasti – Rovné zacházení a odpovědný zaměstnavatel a Transparentní podpora okolních komunit a neziskového sektoru.

„Chceme být dobrým zaměstnavatelem. Proto našim zaměstnancům nabízíme řadu programů a školení s důrazem na osobní rozvoj a wellbeing. Zaměřujeme se rovněž na zdravý životní styl a zvyšování povědomí zaměstnanců o péči o zdraví. Zároveň podporujeme jejich finanční stabilitu, když jim nabízíme finanční poradenství či bezúročné půjčky,“ přibližuje Dana Lörincová, HR ředitelka Letiště Praha.

Péče o zaměstnance i okolí

Zaměstnanci letiště mohou využít i prémiovou péči o ně, takzvanou ELA – Employer Life Assis­tant. Tato intervenční linka je jim k dispo­zici nonstop, a to služby, jako je poradenství v oblasti financí, exekučního auditu, práva a media­ce, zdravého životního stylu a psychologie. „Tyto služby jsou poskytované anonymně a nejsou omezené na počet dotazů ani dobu trvání problému,“ doplňuje Lörincová.

Letiště Praha kromě vlastních zaměstnanců myslí i na své okolí. Dlouhodobě podporuje komunity a neziskovou sféru v blízkosti svého areálu a obce a městské části sdružené ve skupině PAR – Prague Airport Region. Tato finanční i nefinanční pomoc souvisí především s ochranou životního prostředí a zvyšováním kvality života v daných lokalitách. Například v programu Žijeme zde společně Letiště Praha od roku 2004 rozdělilo několik set milionů korun.

„Sociální odpovědnost dlouhodobě nabývá na významu. V minulých letech jsme tuto podporu částečně omezili, protože letecký provoz byl jedním z odvětví nejvíce postižených koronavirovou pandemií, ale postupně rozjíždíme další programy. Velmi oblíbené jsou i naše dobrovolnické dny, kdy každý zaměstnanec může využít jeden pracovní den v roce na práci pro vybranou neziskovou organizaci. Pomáhají tak tam, kde to je nejvíce potřeba, a zároveň utužují vazby,“ říká Eva Krejčí, ředitelka komunikace Letiště Praha.

Třetí část ESG strategie představuje etika a transparentnost. Letiště Praha se soustředí nejen na prosazování etiky ve společnosti, ale také u externích partnerů. V rámci firmy se řídí etickým kodexem a řídicí dokumentací, zaměstnancům poskytuje e-learningové kurzy a v příštích letech plánuje spustit nové kurzy a cílená školení pro rizikové pracovní pozice.

Evoluce společenské odpovědnosti

Letiště Praha má nastaven vnitřní třífázový kontrolní systém. V jeho rámci první úroveň zajišťují odpovědní manažeři. V případě významných procesů provádí kontrolu odborné útvary druhé linie včetně compliance a efektivitu řízení a kontrol ve třetí fázi ověřuje interní audit. Letiště se řídí rovněž principy protikorupční politiky a hlásí se k nulové toleranci vůči trestným činům.

„Transparentnost a etické chování chceme také od našich partnerů. Letos jsme proto vydali Etický kodex obchodních partnerů a postupně zavádíme požadavky do našich obchodních vztahů,“ říká Filip Zelingr. Komplexní ESG strategie pokrývá širokou oblast od udržitelnosti přes sociální odpovědnost až po etiku a transparentnost. Takto nastavená přináší benefity nejen okolí, ale i letišti. Díky ní dosáhne například na výrazně nižší úroky u bank a získává pozitivní obraz u svých partnerů.

„Dá se říci, že přidaná finanční hodnota je spíše marginální. Druhá věc je reputace. Ta se sice těžko vyčísluje, ale díky médiím a veřejnému mínění stále roste. ESG strategie se dnes stává standardem, kterému se nevyhnou ani firmy v dalších oblastech. Je to evoluce dosavadního CSR,“ uzavírá Zelingr.

Přečtěte si také