Mladí věří vědě a uvědomují si její význam, avšak dezinformace často nabourávají jejich důvěru

Pátý ročník celosvětového průzkumu společností 3M a Ipsos ukazuje, že lidé chtějí, aby věda pomáhala řešit problémy v oblasti udržitelnosti, zdraví a rovnosti v STEM (přírodovědných a technických oborech. Věda má na obzoru naději – mladí lidé vědě důvěřují a očekávají od ní, že vyřeší světové výzvy, uvádí průzkum 3M 2022 State of Science Index (SOSI).

Zatímco všechny generace mají mimořádně vysokou důvěru ve vědu (90 % mladší generace a 89 % starší), mladší generace častěji tvrdí, že věda je pro jejich každodenní život velmi důležitá (61 % generace Z a mileniálů oproti 53 % generace X a „Baby Boomers“). Údaje SOSI ukazují, že lidé na celém světě hledají ve vědě řešení společenského dopadu, včetně řešení problémů udržitelnosti, rovnosti pohlaví a zdravotní péče.

„Zaměstnanci společnosti 3M každý den po celém světě pracují na tom, aby posílili důvěru ve vědu. Důvěra mladších generací ve vědu a rostoucí role, kterou hraje v jejich životech, je velmi slibným znamením pro budoucnost. Společnost 3M bude i nadále podporovat a vyzdvihovat vědu všemi prostředky, aby pomohla řešit řadu nejtěžších světových výzev,“ říká Mike Roman, předseda představenstva a generální ředitel společnosti 3M.

Udržení důvěry ve vědu navzdory dezinformacím

Lidé na celém světě si uvědomují, že na sociálních sítích (85 %) i v tradičních médiích (72 %) jsou rozšířené dezinformace, a to bez ohledu na téma. Ačkoli tedy 90 % dotázaných lidí tvrdí, že vědě důvěřuje, a 86 % důvěřuje vědcům, záleží na tom, kde se o vědě dozvídají: V tradičních zprávách věří vědeckým faktům 75 % a na sociálních sítích pouze 44 %. Pozitivní je, že 83 % respondentů chce od vědců slyšet více o jejich práci – což představuje příležitost pro jejich přímou komunikaci na tradičních i sociálních platformách.

V rámci řešení důsledků dezinformací v médiích spolupracuje společnost 3M s Online News Association (ONA), největší světovou asociací digitální žurnalistiky. Společnosti 3M a ONA spolupracují na sadách nástrojů, školeních a uznání, které budou inspirovat a podporovat novináře při komunikaci s jejich publikem o vědě a dezinformacích. Od roku 2022 se bude udělovat na výročních cenách ONA za online žurnalistiku (OJA) nová cena 3M Truth in Science Award, která bude oceňovat výsledky digitální žurnalistiky na celém světě. Výzva k podávání návrhů na ocenění OJA 2022 se otevřelo 5. května 2022 a vítězové se mohou těšit na finanční odměnu. 

„Přístup k důkladnému vědeckému zpravodajství je pro řešení výzev dnešní doby velmi důležitý. Jsem nadšený, že ONA a společnost 3M mohou stát v čele oceňování a podpory vědeckých novinářů po celém světě, kteří přinášejí poutavé a relevantní zprávy pro čtenáře,“ říká Irving Washington, výkonný ředitel/šéf Online News Association.

Řešení dezinformací je důležité, protože pokud nebudeme moci důvěřovat zprávám o vědě, tak bude to mít podle respondentů průzkumu následky – více krizí v oblasti veřejného zdraví (61 %), větší rozdělení společnosti (57 %) nebo zvýšení závažnosti dopadů změny klimatu (53 %).

Navzdory těmto obavám považuje o něco více než polovina respondentů (52 %) vědu za velmi důležitou pro jejich každodenní život, což znamená nárůst o 8 %, než respondenti odpovídali v roce roce 2018. Tomuto posunu ve vnímání může napomáhat touha po tom, aby věda řešila globální výzvy. Kromě pandemie si respondenti přejí, aby věda prioritně řešila dopady klimatických změn (58 %), zásobování čistou vodou a hygienické podmínky (56 %), kvalitu ovzduší (55 %) a rovný přístup ke kvalitní zdravotní péči (54 %).

S větší mírou výskytu dezinformací se potýká i Česká republika. Potvrzuje to i poslední průzkum z roku 2020. Počet lidí, kteří se již setkali s dezinformacemi a fake news, stále roste. S obsahem, který považovali za fake news nebo za dezinformaci, se již někdy setkalo 66 % české internetové veřejnosti (o 11 procentních bodů více, než ukázal výzkum v roce 2019). Vyplývá to z výsledků studie Zpravodajství v digitálním věku 2020, části zaměřené na šíření dezinformací, na které již druhým rokem spolupracoval Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere.

Výzkum rovněž ukázal zajímavé generační rozdíly. Mladí lidé se více obávají masivního šíření dezinformací (62 % vs. 54 % průměrná hodnota v populaci). Možná i proto je pro ně ve srovnání se starší generací přijatelnější určitá autocenzura sociálních sítí jako nahlašování nevhodných příspěvků druhými uživateli nebo mazání nevhodných příspěvků a blokování profilů na Facebooku.

Změna klimatu více zasahuje do života lidí

Změna klimatu a její dopady se projevují v běžném životě lidí po celém světě. Výrazná většina respondentů průzkumu se obává, že oni nebo jejich blízcí mohou být v budoucnu vysídleni z místa, kde žijí, kvůli extrémnímu počasí souvisejícímu se změnou klimatu (79 %). V drtivé většině také uvádějí, že se dnes více než před rokem obávají změny klimatu (74 %), zesilujících přírodních katastrof (74 %), znečištění oceánů plasty (73 %) a znečištění ovzduší (71 %). Za řešení ekologických problémů považují respondenti investice do inovací, které zmírňují dopady změny klimatu (47 %).

„Vzhledem k tomu, že dopady klimatických změn rostou a rozšiřují se, bude společnost 3M i nadále spolupracovat s obchodními partnery, vládami a mezinárodními organizacemi na vědecky podložených řešeních. Jsem hrdá na to, že společnost 3M v roce 2021 oznámila zvýšení svých závazků, včetně investice ve výši 1 miliardy dolarů do snížení emisí skleníkových plynů o 50 % do roku 2030, dosažení úplné uhlíkové neutrality do roku 2050 a snížení spotřeby vody o 25 % do roku 2030. Stanovili jsme si také cíl snížit do roku 2025 používání primárních plastů na bázi fosilních paliv o 125 milionů liber (téměř 56 700 metrických tun),“ uvádí Gayle Schuellerová, senior viceprezidentka a ředitelka pro udržitelnost společnosti 3M.

K dnešnímu dni společnost 3M snížila celosvětovou spotřebu vody o 10,7 % a eliminovala 19,7 milionu liber plastového odpadu. Absolutní emise skleníkových plynů v rámci Scope 1 a Scope 2 společnosti 3M se od roku 2002 snížily o 72 % a společnost se blíží k 50 % obnovitelné elektřiny ve všech globálních závodech s dostatečným předstihem před svým cílem pro rok 2025.

Mezery v oblasti STEM začínají ve vzdělávání a přetrvávají až do nástupu odborné pracovní síly

Po celém světě se zvyšují překážky bránící silnému vzdělání v oblasti STEM. Ve 13 ze 17 zkoumaných zemí došlo k meziročnímu nárůstu procenta lidí, kteří uvedli překážky ve vzdělávání v oblasti přírodních věd. U Číny činil meziroční nárůst o dvanáct procentních bodů, u Francie 9 %, u Polska 8 % a u Itálie 8 %. Za největší překážky označují přístup k vědě (76 %), cenovou dostupnost (47 %), konkurenční osobní priority (37 %) a předsudky či předpojatost vůči ženám nebo menšinám (33 %). Zatímco 87 % lidí považuje za důležité zvýšit rozmanitost a inkluzi v přírodních vědách, tak většina respondentů (71 %) uvádí, že nedostatečně zastoupené menšiny často nemají rovný přístup ke vzdělání v oblasti přírodních věd.

Důsledek zvyšování překážek ve vzdělávání v oblasti STEM je významný, protože vzdělání vytváří základ pro budoucí kariérní příležitosti. Respondenti průzkumu projevují obavy o ženy a dívky v přírodovědných oborech. Výsledky ukázaly, že je třeba udělat více pro podporu a udržení žen/dívek ve vzdělávání v oblasti STEM (84 %), ženy jsou zdrojem nevyužitého potenciálu pracovní síly v oblasti STEM (81 %), ženy opouštějí pozice v oblasti STEM, protože se jim nedostává dostatečné podpory (66 %) a ženy jsou od technických oborů odrazovány více než od jiných vědeckých oborů (62 %).

„Problémy týkající se rovnosti v oblasti přírodních věd začínají pro ženy a nedostatečně zastoupené menšiny již v raném věku a dále se nabalují na ty, kteří se navzdory všem předpokladům rozhodnou pro kariéru v této vědní oblasti. Větší rozmanitost vědecké pracovní síly, která často začíná jiskrou zájmu o přírodovědní obory, jež vzplane již v raném dětství, povedou k většímu pozitivnímu dopadu na společnost, “ říká Jayshree Sethová, firemní vědkyně a hlavní propagátorka vědy ve společnosti 3M.

V roce 2021 společnost 3M vyhlásila globální cíl zaměřený na vzdělávání, jehož úkolem je podpořit ekonomickou spravedlnost vytvořením 5 milionů míst pro účast na vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů a kvalifikovaného řemesla pro nedostatečně zastoupené osoby do konce roku 2025. Aby se společnost 3M přiblížila tomuto cíli, spojila své síly s Národní iniciativou pro matematiku a vědu (NMSI) s cílem zvýšit prestiž žen a menšin v těchto profesích. S využitím dokumentárního filmu Not the Science Type vytvořil tým NMSI průvodce diskusemi na středních a vysokých školách zaměřené na kariérní cesty, intersekcionalitu a prosazování se navzdory společenským stereotypům o vědcích. NMSI zprostředkovala akce, aby podnítila dialog učitelů a tříd po celé zemi o inkluzi ve vědě, zejména v regionech s vysokým procentem nedostatečně zastoupených skupin studentů.

Zlepšení přístupu ke zdravotní péči a podpora rovnosti v oblasti zdraví

Zlepšení přístupu ke kvalitní zdravotní péči je prioritou číslo jedna pro většinu dotazovaných zemí (13 z 16), Mezi hlavní opatření, která by podle lidí měly společnosti upřednostňovat, patří spolupráce se zdravotnickým průmyslem a dalšími subjekty na zlepšení kvality péče (50 %) a spolupráce při řešení základních příčin zdravotních problémů v komunitách s nedostatečnou péčí a nedostatečně zastoupených komunitách (47 %). Totéž platí pro pokroky týkající se sociální spravedlnosti a změn, které by podle lidí měla společnost v příštích pěti letech upřednostnit: zajištění rovného přístupu ke kvalitní zdravotní péči (78 %) a řešení netradičních základních příčin zdravotních problémů v rámci nedostatečně obsluhovaných a zastoupených komunit (69 %).

Kromě financování programů se společnost 3Mhe snaží podporovat rovnost v oblasti zdraví využíváním dovedností zaměstnanců a schopností společnosti 3M.  Společnost 3M například nedávno navázala spolupráci s organizací Get to Yes, minnesotským sdružením 12 stomatologických organizací, které se snaží rozšířit základní zubní péči pro obyvatele. Toto mezisektorové partnerství vyústilo v zajištění financování dostupnosti zubní péče pro potřebné ve výši 120 milionů dolarů. Na globální úrovni se partnerství rozvíjí prostřednictvím dobrovolnického programu 3M Impact Health Care, který spojuje zaměstnance společnosti 3M s komunitními organizacemi, které rovněž usilují o rovnost v oblasti zdraví.

3M také kombinuje své odborné znalosti v oblasti zdravotní péče s bezkonkurenční šíří technologických platforem a řešení. To zahrnuje využití analytických možností dat, jako je například klinické seskupení rizik 3M™ a analýza sociálních a zdravotních faktorů k posouzení výkonnosti systému poskytování zdravotní péče. 3M rozvíjí partnerství s komunitními organizacemi (CBO), aby mohla využívat analýzu k identifikaci čtvrtí, které nejvíce potřebují pomoc.  Tato data pomáhají organizacím CBO maximalizovat efektivitu jejich činnosti a zefektivňují jejich práci.

Podle respondentů SOSI je zdravotní péče klíčovou oblastí, kterou by měla věda řešit. Celkově se respondenti domnívají, že kromě současné pandemie by se věda měla prioritně zabývat léky na chronické nemoci (62 %), léčbou rakoviny (57 %), vakcínami proti budoucím pandemiím (50 %), řešením problémů duševního a emocionálního zdraví (50 %) a řešením základních příčin/sociálních faktorů zdravotních problémů (46 %).

S vědomím síly vědy při odhalování řešení a mnoha výzev, které náš svět hledá ve vědě, je společnost 3M hrdá na to, že se může postavit za vědce a podpořit další generace talentů v přírodovědných oborech. Obhajobou pravdy ve vědeckém zpravodajství, inovacemi při vývoji vědecky podložených řešení udržitelnosti a spoluprací na podpoře rovnosti ve zdravotnictví může společnost 3M pomoci vytvořit lepší budoucnost pro planetu a její obyvatele

Přečtěte si také