Maximálně transparentní

Touha pomoci Ukrajincům naši firmu semkla a vyvolala okamžitou vlnu solidarity, říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco Stores ČR.

Patříte mezi největší soukromé zaměstnavatele v Česku a zakládáte si na rovném přístupu k zaměstnancům bez ohledu na pohlaví. To deklaruje mnoho firem. Jak toho dosahujete?
Tesco uplatňuje politiku rovného odměňování. Největší zastoupení mají v naší společnosti kolegové v provozních pozicích a v distribuci, ti jsou odměňovaní tarifními třídami dle komplexnosti dané role, bez ohledu na pohlaví. Pracovníci na centrále pak dle mzdového rozpětí pro konkrétní pozici, které vychází ze srovnání s lokálním trhem. V našem přístupu k zaměstnancům chceme být maximálně transparentní. Jako jeden z prvních maloobchodníků v zemi jsme dobrovolně začali zveřejňovat údaje o odměňování žen a mužů. Chceme jít příkladem.

Je vyrovnané zastoupení žen a mužů i v manažerských a vrcholnějších pozicích?
Podíl žen na celkovém počtu našich zaměstnanců v Česku je 74 procent. Seniorní mana­žerské a ředitelské pozice u nás zastávají z poloviny ženy. Jsem ráda, že máme tolik talentovaných žen na vyšších postech, a to bez předem stanovených kvót. Naším cílem je vyvážené zastoupení obou pohlaví mezi našimizaměstnanci a podpora rovného přístupu. Důležité pro nás je usnadnit kolegyním kariérní volbu, a tím podpořit rovnováhu mezi prací a soukromým životem.

Jakých dalších skupin zaměstnanců se rovný přístup týká? A jak se projevuje?
V naší společnosti usilujeme, aby se všichni cítili uznávaní a respektovaní, bez ohledu na osobní preference. Proto poskytujeme stejné benefity všem kolegyním a kolegům bez ohledu na jejich sexuální orientaci, například dva týdny placeného firemního volna při adopci pro spolurodiče, placené volno při účasti na svatbě, doprovod registrovaného partnera/partnerky k lékaři nebo placené volno při úmrtí registrovaného partnera/partnerky.

Na čem vaše firemní strategie diverzity a inkluze stojí? Jak ji definujete?
Diverzita a inkluze jsou nedílnou součástí našeho podnikání. Obojí je zakotvené i v našich hodnotách: „Chovat se k ostatním, jak chceme, aby se oni chovali k nám.“ Podporujeme prostředí, kde je každý vítán, a firemní kulturu, která chápe individualitu našich kolegyň a kolegů a vytváří pocit sounáležitosti a jednoho týmu tím, že oceňuje rozdílnost jejich zázemí, osobností a preferencí. Naše podpora směřuje ke všem skupinám. Chceme být atraktivní pro mladou generaci i vstřícným zaměstnavatelem lidí se změněnou pracovní schopností a podpořit potenciál každého jednotlivce.
Loni jsme také značně rozšířili benefity pro podporu rodin, například dorovnání do sta procent čisté mzdy při mateřské dovolené. Od letoška dorovnáváme i tatínkům otcovskou dovolenou do sta procent čisté mzdy a nabízíme dva týdny placeného volna, pokud rodič nebo jeden ze stejnopohlavního páru nemá nárok na zákonnou otcovskou dovolenou.

Publikovali jste druhé vydání Zprávy k diverzitě a inkluzi. Na jaké další oblasti se zaměříte?
Stejně jako ostatní zaměstnavatelé řešíme nedostatek uchazečů či pracovníků z řad mladých lidí a absolventů, které bychom rádi podpořili v získávání pracovních zkušeností a kariéře. Chceme se zaměřit na naše programy pro mladé lidi, jako je Učeň/učnice, Young leaders a Graduates. Naším záměrem je upevnit spolupráci se školami a akademickou sférou, a tím se ještě více otevřít potenciálním novým kolegyním a kolegům.

Jsou pro vaše zaměstnance důležitou hodnotou pojmy, jako je firemní inkluzivní kultura, rozmanitost?
Od roku 2021 jsme spustili interní zaměstnanecký průzkum, kde se všech kolegyň a kolegů pravidelně ptáme na jejich spokojenost a vnímání inkluzivní kultury ve firmě. Díky tomu víme, že 86 procent zaměstnanců má pocit, že ve společnosti Tesco mohou být sami sebou bez obav z odsuzování. A devět z deseti kolegů ji doporučuje jako skvělé místo pro práci. Pro manažerky a manažery, kteří vedou týmy, máme připravené workshopy, jež poskytují hlubší povědomí, jak vytvářet inkluzivní pracovní prostředí v týmu a jak zaznamenat případné předsudky a pracovat s nimi. Těmito workshopy postupně projdou všichni manažeři/manažerky provozoven. Každoročně také pořádáme pro zájemce Týden diverzity a inkluze se zajímavými hosty z řad kolegů a externích hostů, kteří sdílejí své osobní příběhy.

Světem stále otřásá válka na Ukrajině. Jsou jí existenčně postiženi především civilisté, rodiny, matky s dětmi. Přispělo Tesco místním lidem a těmto nejohroženějším skupinám? Případně jakou další pomoc plánujete?
Společnost Tesco zareagovala na konflikt na Ukrajině rychle, snaha pomoci běžným lidem nás semkla a vyvolala vlnu solidarity. Zapojila se do finanční, materiální a potravinové pomoci občanům na ukrajinském území i těm, kteří ze země uprchli do Česka, a to mnoha aktivitami. A mimo jiné darovala 30 milionů korun přes Červený kříž. Ve spolupráci s Člověkem v tísni jsme na Ukrajinu poslali materiální pomoc v celkové výši 700 tisíc korun a v zaměstnanecké sbírce na pomoc Ukrajině se vybralo přes 300 tisíc, které Tesco zdvojnásobilo.

Přečtěte si také