Logistika nabízí prosperitu, vyplatí se jí věnovat pozornost i ve studiu

Vysoká škola logistiky o.p.s. (VŠLG) je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu s technickým zaměřením. Jako jediná v České republice nabízí svým studentům dva stupně terciárního vzdělání v rámci studijního programu Logistika.

Logistika nabízí prosperitu, proto je v řadě podniků, ale i v terciární sféře, velkým tématem, kterému se vyplatí věnovat pozornost. VŠLG se sídlem v Přerově a ve svých edukačních centrech v Praze a Bratislavě poskytuje studentům propracovaný systém odborného vysokoškolského vzdělávání v logistice.

V bakalářském studijním programu Logistika nabízí VŠLG studentům tři specializace – Logistika v dopravě, Logistika ve službách a Informatika pro logistiku. V navazujícím magisterském studijním programu si mohou studenti zvolit profilaci řízení dopravních nebo výrobních systémů. Úspěšným studentům může VŠLG udělit mezinárodně uznávaný certifikát ECBLc v úrovni Master na základě mezinárodní akreditace cELog, kterou VŠLG udělila Evropská logistická asociace. Od roku 2020 nabízí VŠLG také studijní program MBA cílený na logistiku pro manažery na střední a vrcholové úrovni.

Při naplňování studijního programu se řídí VŠLG slovy učitele národů J. A. Komenského: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

Studijní programy spadají do tzv. profesně orientovaných studijních programů s důrazem na aplikovatelnost v oboru s velmi dobrým teoretickým základem. Studenti absolvují v rámci bakalářského studia 12 týdenní odbornou praxi a v rámci magisterského studia pak praxi 6 týdenní. Jejím absolvováním studenti integrují vědomosti a praktické dovednosti v oboru, osvojují si vazby v logistických systémech a následně tak mohou být zařazováni na odborné pozice. Některým studentům se daří uzavřít pracovní smlouvu s firmou, ve které absolvovali praxi, již během studia. Nejen samotné zaměření studia, ale i povinná odborná praxe je tak výhodou pro absolventy VŠLG při hledání zaměstnání.

Aktivní spolupráce s praxí dále umožňuje aktivní vstup významných odborníků do výuky formou odborných přednášek, realizovat exkurze a získávat témata pro řešení bakalářských a diplomových prací. Součástí řízení VŠLG je Rada pro spolupráci s praxí, která je složena ze zástupců významných firem. Posláním Rady je výměna informací, využití znalostí a výsledků k úpravě studijních plánů, k ověření praktických znalostí studentů, ale i pro aplikaci výsledků studia do reálného života.

Studium absolventy připravuje v první řadě na standardní systémy řízení, tj. od plánování procesů až po jejich realizaci. V reálném provozu ovšem nastávají nejrůznější komplikace, při kterých se přechází do operativního řízení, a proto i těmto situacím věnuje VŠLG pozornost. Součástí odborných předmětů jsou také témata zaměřená na krizové řízení, které velmi důkladně prověřila pandemie Covid-19.

Cílem vzdělávání na VŠLG je držet tempo s technologickým pokrokem a trvale zajistit potřebné propojení teorie s praxí. Není to snadný úkol, ale rozšiřováním odborných laboratoří zaměřených na simulace logistických procesů se tyto vize daří VŠLG úspěšně plnit. VŠLG dosahuje také dobré výsledky v aplikovaném výzkumu, a to v oblasti moderních technologií pro řízení výroby a logistiky, ale i v oblasti optimalizace dopravy a přepravy osob a zboží. Do řešení projektů zapojuje VŠLG i studenty, aby zvýšila jejich kvalifikační předpoklady.

VŠLG byla hostitelskou vysokou školou pro on-line zasedání 163. Pléna České konference rektorů, které se konalo 2. prosince 2021. Této příležitosti si VŠLG nesmírně váží a lituje, že se s ohledem na vývoj pandemické situace nemohla konference zrealizovat za osobní přítomnosti účastníků v Přerově – ve městě s dlouholetou historií vzdělání, která je spojena s učitelem národů J. A. Komenským, celosvětově uznávaným filozofem, teologem a pedagogem. Na jednání se VŠLG připravovala s vysokou péčí a vědomím, že hostí nejvyšší představitele vysokých škol České republiky – paní rektorky a pány rektory veřejných, státních a soukromých vysokých škol.

Závěrem nelze opomenout slova Jana Masaryka, českého politika, který řekl: „Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Václav Cempírek, profesor, rektor VŠLG

Přečtěte si také