ESG radikálně mění investiční svět

Společensky odpovědné a udržitelné investování je podle Kamila Bednáře, portfolio manažera BH Securities, novým megatrendem na kapitálových trzích.

Co si lze představit pod pojmem ESG investování?
Jedná se v podstatě o investiční strategii, která cílí nejen na finanční návratnost, ale také na společenskou odpovědnost. Jak již ostatně zkratka ESG naznačuje (environment – životní prostředí, society – společnost, governance – řízení), investice směřují pouze do těch akciových titulů či směrem k těm emitentům dluhopisů, kteří se v rámci svého podnikání chovají dlouhodobě udržitelně a kromě zisku má jejich činnost pozitivní společenský dopad.

Které faktory se především sledují?
V rámci životního prostředí se u jednotlivých firem sleduje dopad jejich činnosti na klimatickou změnu, na množství vytvářených emisí oxidu uhličitého, znečištění vzduchu a vody, odlesňování, nakládání s odpady, recyklaci atd. V rámci dopadů na společnost se sleduje hlavně dodržování pravidel pracovního práva, lidská práva, genderová diverzita, ochrana dat a soukromí nebo spotřebitelská spokojenost. A v oblasti řízení se sleduje lobbing, korupce, úplatkářství, složení vedoucích týmů, odměňování vedoucích pracovníků atd. Navíc tyto faktory se sledují nejen u firmy samotné, ale také v rámci celého jejího dodavatelského řetězce. Pokud by tedy například evropský výrobce oblečení využíval jako svého dodavatele asijskou či africkou firmu, která těží z dětské práce, její ESG rating by byl zcela jistě mizerný.

Jak se ESG měří?
Existuje řada firem, které ESG rating jednotlivých společností provádí. Mezi ty renomované patří především MSCI a S&P Global. Společnost MSCI používá ratingovou stupnici podobnou té, která se používá pro rating kvality dluhopisů. Stupnice tak začíná na „AAA“ a přes dvě áčka směřuje dolů až na nejhorší stupeň „CCC“. Na druhé straně S&P Global po­užívá číselnou stupnici od nuly (nejhorší) do 100 (nejlepší).

Do čeho se dá podle pravidel ESG investovat?
Společensky či ekologicky smýšlející investor by si měl nejprve na začátku určit, jaký minimální rating požaduje pro akcio­vé tituly, které chce mít ve svém portfoliu. Podle mého názoru by tímto minimem měl být alespoň stupeň „A“ dle MSCI. Investice však budou muset směřovat do zahraničních titulů, v Česku by totiž nastavené pravidlo splnila pouze jedna společnost, a sice Moneta Money Bank. Například ČEZ a Komerční banka jsou v tuto chvíli shodně o jeden stupínek níže na „BBB“. Naopak ve Spojených státech minimální rating „A“ splňuje z titulů zařazených v indexu S&P hned 240 firem, v Evropě jej pak z indexu Euro Stoxx 50 splňuje hned 40 titulů. Takže určitě je z čeho vybírat.

Jaké možnosti se tedy Čechům v oblasti ESG investování nabízejí?
Možností je vícero. Například u nás v BH Securities jsme jako obchodník s cennými papíry mezi naše produkty zařadili ESG Dynamické Portfolio, které zohledňuje všechny zásady odpovědného investování. Nový produkt v rámci Asset Managementu se zařadil vedle naší stávající velice úspěšné CD investiční strategie. Každý investor si tak může zvolit, jaká východiska při investování bude preferovat a podle toho si může vybrat investiční strategii, která mu bude nejbližší. Další možností je investovat do vybraných ETF fondů, které zohledňují kritéria ESG. V neposlední řadě si investoři mohou sami analyzovat jednotlivé společnosti a vy­tvořit si vlastní ESG portfolio.

A příklady konkrétních titulů s vysokým ESG ratingem?
Zmínil bych třeba jednoho z největších světových těžařů zlata, ruskou firmu Polyus s ESG ratingem „A“. Polyus aktivně omezuje objem vody, který bere z přírodních zdrojů, více než 93 procent vody recykluje a znovu využívá, a to díky vlastnímu uzavřenému systému vodní cirkulace. Dalším ESG lídrem je japonský výrobce elektroniky Sony Group se svými interními programy pro zaměstnance zacílenými na bezpečnost a podporu fyzického či mentálního zdraví. A určitě nesmíme zapomenout na výrobce elektro­aut Tesla. Ostatně firma sama označuje jako jediný důvod své existence snahu o akceleraci přechodu světa ke spotřebě pouze udržitelné energie. Tesla uvádí, že pouze v roce 2020 její globální flotila vozů a solární panely umožnily předejít vytvoření emisí pěti milionů tun oxidu uhličitého.

Přečtěte si také